اسب و اسب سوار :

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/at951.jpg

اسب و اسب سوار: جهت نگاه اسب یا اسب سوار مهم می باشد. جهت شئی در دست اسب سوار نیز مهم می باشد. در جهت مشاهده شده باید دنبال سنگ زین بگردید. دفینه زیر سنگ می باشد. اگر دم اسب بلند شده باشد در جهت دم باید دنبال شیئی متفاوت بود، مژده (دفینه کوچک) در جایی راحت است. اشیاء در دست اسب سوار، نشانه ای از دفینه می باشد، باید به آن دقت شود. احتمال این هست که در اطرافش قبری هم باشد. در جهت نگاه اسب، سنگی برای سوار شدن بر اسب، و در کنار این سنگ دفینه می تواند باشد. اگر در نزدیکی، زین اسب باشد، دفینه و تله یک جا میتواند باشد

یک نظر دیگر : سمبل اسب یک نماد تاریخی خورشید نیز می باشد. این نقش، ثروتمندی، رفاه، فراوانی و سرعت را نماد می کند. باید به صداقت اسب نیز تاکید کرد. امکان بودن مزاری در اطرافش وجود دارد. گاها سه اسب در افسانه یونان، به عنوان خدای دریا نیز تصویر میشود.
یک نظر دیگر : نشانه اسب ممکن است فرو رفته ویا برجسته باشد، اما تا به امروز حکاکی های اسب دیده شده، اکثرا به صورت بزرگ کار شده اند. آن چیزی که باید دقت کنیم، این است که اسب به پول اشاره دارد، یا نه؟ اگر روی یک سطح هموار حک شده باشد و چیز دیگری وجود نداشته باشد، این نشانه این است که در نزدیکی مزاری وجود دارد. به عنوان پول نیز آن چیزی که در مزار است میتواند باشد.
یک نظر دیگر : در این نشانه ها، قسمت های مهم سر اسب و سر سواره و یکی هم نوک شمشیر در دست سواره و در آخر دم اسب، شما را به طرف مژده می تواند ببرد. اسب سوار شده دو چیز را میتواند نشان دهد:
۱٫اطرافش در پشته شن و یا درون تپه احتمال وجود مزار.
۲٫جهت دیدشان و اسلحه در دست و با حساب کردن طول و درازای اینها، می توان جستجو را شروع کرد و اگر روی زمین بود، می نشینیم و اطراف را جستجو می کنیم.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/at952.jpg
نظر دیگر : این نشانه ایی از قبر افراد قهرمان می باشد. گاها در مکان هایی مثل صحنه نمایش نیز درست شده اند. در سنگ قبرها هم زیاد استفاده شده است. به صورت سنگ کاشته شده یا درپوش نیز قابل یافت است. اگردر تخته سنگ ثابتی که حکاکی اسب وجود دارد قبری پیدا نشد، اطرافش جستجو شود در دوران باستان، تعداد زیادی از حیوانات از نظر دینی احترام زیادی می دیدند. تعداد زیادی از حیوانات به دلیل این احترام، تبدیل به خدا شده،. مثلا اسب، به عنوان خدای ( hera ) شناخته شده. اسب با صداقتش شناخته شده و یک حیوان زحمت کش است. اما دلیل این که بحث موضوع ما شده جدا از این صداقت و زحمت کشی می باشد. همانطور که می دانید در افسانه شناسی در روایات از اسب به عنوان ترویا ( truva ) یاد شده است. بنا به روایات سربازان یونانی در یک اسب چوبی پنهان شده و به قلعه شهر تروا وارد شده اند و شهر را در دست گرفته اند. اگر در دفینه گری اهمیتی داشته باشد به دلیل همین موضوع می باشد. ما موضوع را به همین اندازه بسنده می کنیم.

 

ارسال پاسخ