نشانه تبر در گنج یابی و دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/balta952.jpg

تبر : از نشانه هایی است که کمتر از آن استفاده شده است و اکثرا راهزنان از این نشانه استفاده می کردند. آن چیزی که باید در تبر دقت شود، این است که نوک قسمت پشتش درست شده یا نه. اگر نوک پشتش درست شده باشد، دو و سه باید مقایسه شوند و در جهت متفاوت به درختان قدیمی دقت شود. نشان تکمیل کننده به احتمال زیاد درخت کهنسال خواهد بود. اگر درخت هم وجود نداشته باشد می توان از محاسبات ریاضی استفاده کرد. درازای تبر اندازه گیری شده در جهتی که داده، به همان اندازه ی درازا به متر باید حرکت کرد و به موقعیت زمین نیز باید دقت کرد. اگر تبر به همراه انسان و یا هر نشان دیگری باشد، باز هم بنا به افسانه یونان به موجوداتی مربوط میشود که قسمت بالای بدنشان انسان و پایین آن اسب می باشد.
نظر دیگر : بر روی یک سنگ ثابت که یک قبری را نشان می دهد را می بینیم. ستاره ها می تواند نشان رتبه و یا یک ایالت باشد. در افسانه یونان نماد هفاسیتوس (خدای فلزکاری) می باشد. چون یک ابزار جنگی می باشد در تمامی دوره ها از آن استفاده شده است و در خیلی از ساختمانها به عنوان اشیای زینتی استفاده شده. اگر تبر دو دهنه باشد، سکه های نقره ۱۴ تا ۱۶ گرمی را می بینیم.
اگر روی سنگ ثابت و در کنارش نقش های دیگری هم باشد. نشانه این است که مزار وجود دارد. در اطرافش باید جستجوی دقیقی انجام شود، قبر یک فرد معتبر می باشد. درونش می توان نقش و نگار موزاییکی دید اگر موزاییک ۱ یا ۲ متر مربع باشد در این صورت مزاری موزاییکی است.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/balta951.jpg

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/balta953.jpg

ارسال پاسخ