سنگ آسیاب در دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 1

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/deg951.jpg

http://www.axgig.com/images/80861237336335234401.jpg

نظر اول : عموما زیر سنگ جستجو می شود، تا دو متر زیر سنگ را نگاه کنید. ولی به این شکل هم گفته شده است « در نزدیکی سنگ آسیاب صخره ایی گرد پیدا کنید . پول یا طلا زیر آن تخته سنگ مخفی شده است.
نظری دیگر : زیر خاک پیدا می شوند و در زیرش قطعا مژده ای بوده و مثل کوزه های دهان به پایین رمزگذاری میشوند. پول اصلی اش درجهت جنوب غربی و به فاصله ۷ تا ۹ متری می باشد. نظر سوم : دوونیم تا ۳ متر زیر سوراخ سنگ آسیاب را با ابزار الکترونیکی بررسی و دفینه پیدا کنید. معمولا پول طلاست.
نظر چهارم : سنگ جوغن دار : اگر شکل استفاده از سنگ جوغن،(یعنی کف اش زیر و دهانش بالا) باشد، ۷ تا ۹ متر در جهت جنوب غرب سنگ یک تپه (خاکریز خیلی کوچک) جستجو شود. در اراضی صاف از ۵۰ سانتی متر تا ۲ متر یک منطقه بلند جستجو می شود، احتمالا دفینه در آنجاست. اگر قسمت کف آن تا سوراخ وسط اسکنه نقطه خورده باشد، سرمال دفینه زیر آن است.
اگر کف سنگ جوغن دار بالا و دهانش پایین باشد سر مال زیرش بوده و در ۷ تا ۹ متری در جهت جنوب غرب در زمین صاف دفینه اصلی موجود است.
نظر پنجم : برای بستن درهای ورودی و یا درپوش ورودی مزار ها استفاده میشوند. در مرحله اول دیده نمی شوند. می توانند به صورت کشویی و کیفیت در را داشته باشند. / علی عزیزیان http://irantreasure.me

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/deg952.jpg

http://www.axgig.com/images/98332906974566804883.jpg

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/deg953.jpg

http://www.axgig.com/images/00597363211367104520.jpg

  1. paeman

    سلام خسته نباشیدببخشیدعلامت دوتاشترنشسته پشت سرهم نشستن وسرشون وگردنشون روی زمین هست ینی چی چکارکنیم

ارسال پاسخ