صلیب ANCHOR

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

http://www.axgig.com/images/04009656554967204925.jpg

صلیب ANCHOR : نماد مسیحیت ابتدایی می باشد، لنگری که دریانوردان از آن در کشتی استفاده می کنند شبیه صلیب ANCHOR است. نماد پنهانی معتقدان به حضرت عیسی در دوران اوایل مسیحیت می باشد. به همین دلیل نماد کلیساهای ساخته شده در زیر زمین هم می باشد. بعدها از آن به عنوان نماد قبر هم استفاده شده است.
از طرفی این نماد نام صلیب یا ماه (هلال) را هم می گیرد. به معنای نجات و امید بوده و به شکل صلیب، در بین مسیحیان یک نشانه پنهان به معنی مخفی کردن یا دفن کردن استفاده می شده. به طور کلی، نمادی از مزار و شهر مزار (مثل کتاکامپ) و یا هر چیز پنهانی می باشد

ارسال پاسخ