قبل از هر چیزی نشانه ها ی دفینه را بشناسیم :

نشانه (علم کتیبه) : روشی برای رمزگذاری می باشد. رمز گذاری ای که برای حفاظت وسایل پنهان کرده، از خطرات، مفید بوده که بعدا میتوان آن را برداشت. به همراه تدبیرش، نوعی زبان برای فهماندن می باشد. اینها به صورت حکاکی، برآمدگی و رنگ کردگی به تاریخ امروزه رسیده اند. هر شکلی که بر تخته سنگ اعمال میشود، حتما یک معنایی دارد. هیچ تلاشی بدون معنا انجام نمی شود. البته هر حکاکی (شکل) بر روی تخته سنگ، به معنای دفینه نمی باشد. به صورت مستقیم دفینه را نشان نمی دهد. این را فراموش نکنیم. سنگ نگاره ها قطعا یک چیزی به ما می گویند. هدف ساختش نیز همین است، برای نمونه، حکاکی های گرد که در بیشتر تخته سنگها دیده می شود، به معنای مزار می باشد. هدف ساخت این حکاکی : بر روی تخته سنگ کنار مزار اعمال شده، و بر رویش روغن ریخته و سوزانیده می شده، این همانند شمع هایی می باشد که امروزه بر روی مزار روشن می کنیم. حکاکی های مربع و مستطیل نیز به همین شکل می باشند. یک تیر برای جهت استفاده شده است. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، هر شکل با ویژگیهایش فراخوانی می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، خوشه گندم به معنای برکت می باشد،
برکت را نماد کرده است، و به صورت مستقیم دفینه را نشان نمی دهد. این امر قطعیست که هر مهر تخته سنگی به منزله دفینه نمی باشد. به همین دلیل، ما اینها را دسته بندی کنیم :
-۱ نمادهای متعلق به رئسا و دولت. دولت و مقام انسانهای دولت و محدودیت های دولت را نماد می کند.
-۲ نمادهای متعلق به بنیاد دینی و انسانهای دینی. نماد دین و انسانهای دینی می باشد.
-۳ نمادهای متعلق به اقوام )قبیله(. قوم را نماد می کند.
-۴ نمادهای متعلق به اشخاص. شخص را نماد می کند.
-۵ هنر تزیین. فقط برای هنر می باشد.

ارسال پاسخ