نشانه بت خانواده

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ap927.jpg

بت خانواده : نشانه قسمی است که گروهی خورده می شود، صلیب نیز گفته می شود، اگر دسته های تمامی ساق ها یکسان باشد، دفینه زیر تخته سنگ یافته شده می باشد و اگر یکسان نباشد، در جهت ساق متفاوت باید جستجو انجام شود. مزار یک خانواده اصیل نیز ممکن است یافت شود.باید در اطرافش عناصر متضاد با طبیعت جستجو شود. به دلیل توضیح قبر خانواده از مفهوم «بت خانواده » استفاده شده است. اکثرا درون حلقه دیده می شود. در اطراف نشانه مزارهای حفر شده در تخته سنگ ها یا حفر شده در زمینهای اطراف باید جستجو شوند. ارتفاعات، فرو رفتگی ها و پشته های سنگ و سنگریزه به خوبی باید جستجو شوند. ممکن است اشیاء شخصی متعلق به افراد مرده یافت شود. همچنین شیشه اشک(یک کوزه گرانقیمت که پر اشک میکردند) و یا قندیل (شمع) قابل یافت است حفره گرد زیر صلیب، نشان دهنده اینست که هدف، قبر نبوده ، هدف مخفی کردن گنج بوده است، اگر ازنوک هایشان دو تا بسته و یکی باز باشد جهت حرکت، و نقطه ها نیز نشان دهنده مخفی شدن گنج به صورت ۴ تکه را نشان می دهد. از ۱۰ متر دورتر نیست، از ۲ متر عمیق تر نیست. با ابزارهای گنج یابی به راحتی تثبیت شده و همه آنها در می آیند.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ap926.JPG

ارسال پاسخ