نشانه جای پا در دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 2

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ak953.jpg

پا : پا به معنای ایستادن و یا رفتن می باشد. ایستادن و نگاه به جهت مقابل خویش نیز می تواند باشد. نوک انگشتان پا جهت را نشان می دهد. اگر روی زمین روی یک تخته سنگ باشد پایمان را درون این نشانه می گذاریم، اگر پای راست باشد، پای راست مان را و اگر چپ باشد پای چپمان را، به دنبال تپه خیلی کوچک یا فرو رفتگی می گردیم.
جفت پا : اگر باشد علامت تکمیل است، علامت نهایی این است. می ایستیم، در جهت پا ؛ از ۲۶ – ۲۷ قدم نزدیکتر دنبال امانت (دفینه) می گردیم. اگر نقش پای راست باشد، به جهت انگشتان پا و متمایل به راست را بررسی می کنیم. و اگر نقش پای چپ باشد، در راستای انگشتان، به طرف چپ برگشته و آنجا را می گردیم. اگر هم پای چپ و هم پای راست در کنار هم باشند، در جهت نقش پاها باید کاوش می کنیم جلوتر و آنجا که تفاوت هایی وجود دارد جستجو شود. بنا به ادعا اگر نقش پا تک باشد، دفینه نزدیک است، اگر جفت پا باشد دفینه دور است. در کف ، سقف و یا روی دیواره غار اگر نقش پا باشد نشان یک تله ایی است که با گذاشتن پا به کار می افتد که بعد از کار کردن از کار نمی ایستد. ممکن است این تله یکی باشد و یا ممکن است چندین تله باشد.
یک نظر دیگر : در جایی که نقش یک پا هست، در جهت پا در فاصله ۳ تا ۷ و یا ۱۰ قدم آن دفینه ممکن است باشد. البته عده ای ۱۱۱ قدم نیز می گویند. اگر روی انگشت شست یک برآمدگی باشد نشان این است که به دفینه ای در فاصله ۴۰ تا ۷۰ و یا ۱۱۱ متری اشاره می کند. نقش پا همچنین به معنای فاحشه خانه نیز استفاده شده است. نقش پا اگر روی سنگ مرمر و یا برجسته باشد اطلاعاتی مربوط به مرده می باشد. به دفینه اشاره ندارد. تک پا جهت را نشان می دهد. اگر نقش پا روی یک تخته سنگ ثابت باشد باید ایستاد. با دقت در جهت انگشتان پا فرو رفتگی و یا تپه خیلی کوچک جستجو می شود. نشانه تکمیل کننده دومی نیز وجود دارد، به نشان تکمیل کننده ثانی گفته می شود. این نشانه )ثانی( از سه قدم نزدیکتر نیست، تک پا به طور حساسی اندازه گیری میشود. هر سانتی متر آن ضربدر ۷۲ تا ۷۸ می شود. با یک اندازه دیگر، ۱۲ متر جلوتر از آن دیده میشود.
نقش و نگار پا: قبل از هر چیزی جهت می دهد و راه رفتن را توصیه می کند. در مکانی که نقش و نگار پا وجود دارد جستجوی دفینه در خود نشانه بی معناست. نقش پا، ساختار پاشنه پا ، میزان دور بودن فاصله را میدهد. ساختار انگشتان پا، اگر ۳ یا ۵ انگشت وجود داشته باشد، مطمئنا معنای پله را می دهد. پای تک انگشت یا بدون انگشت باز هم ما را به هدف می رساند ولی قبل آن باید بدانیم که نقطه ی مورد نظرپله نیست.

۱- پاشنه پا ۲ سانتی متر باشد و قسمت زبر و توخالی انگشتان (قسمت جلو) ۵ میلیمتر و ۵ انگشتی :زمین شیب داشته و در جهت پا(این جهت به جز یکی دو استثنا جنوب یا جنوب غربی میباشد)مطمئنا نشانه این است که به پله ای که تشکیل شده از یک تخته سنگ نزدیک میشویم. وقتی به پله رسیدیم، علامت نهایی نیز پله می باشد. پله اغلب در مکان های عمرانی وجود دارد اما گاها در قسمتهای نامربوط نیز ممکن است پیدا شود، پس نباید استثناها را فراموش کنیم. در پله هایی که با توجه به پای پنج انگشتی پیدا کردیم باید به سومین پله نگاه کنیم، در این پله حتما یک تفاوت پیدا خواهد شد. شاید نسبت به پله های دیگر کمی زمخت تراش داده شده، شکسته، و یا در گوشه ها شکستگی وجود دارد، پول در زیر این پله است، و پول خیلی کمی می باشد. حتی ممکن است مژدگانی پول بزرگتری باشد که با نشانه دیگری، در آن نزدیکی ها پیدا خواهد شد. پله ها اغلب در آسیاب ها و یا قلعه ها مشاهده می شود.
۲- پای ۳ انگشتی : قسمت پاشنه عمیق و قسمت جلو معمولی : باز هم با یک سرازیری به منطقه پله دار میبرد. اگر تعداد پله ها ۳ تا باشد؛ باید در پله ی میانی عملیات انجام داد.
۳- پای تک انگشتی :نشانه پایی که قسمت پاشنه عمیق بوده، باز در جهت شکل U که پاشنه ایجاد کرده وبا مسافتی که بر حسب متر، از مقیاسی که از U می گیریم یافت می شود حرکت کرده کمی دورتر از نشانه باید به دنبال منطقه ای توده ای خاکریز باشیم. (پشته)منظور از پشته تپه یا تومولوس نمی باشد. منطقه ای که یک تراکتور به راحتی از روی آن عبور کند (زمینی که برآمده شده باشد)البته خاکریز و منطقه به شکل درازی انگشت پا خواهد بود. اینطور منطقه ای در صورت پیدا شدن، باید در مرکز آن در جستجوی مزار بود. فراموش نکنیم که این جسد می تواند یک طبقه ایی و یا دو طبقه ایی باشد، طبقه بالایی قبر انسان و زیر آن سنگ پوشاننده و پایین آن دفینه.
۴- پای بدون انگشت : در این حالت در جهت و مسافتی که پاشنه می دهد میرویم، و در مکانی که رفتیم، باید علامت آخر جستجو شود، اینطور پاها ما را به نقطه مستقیم نمی برد. و باید نشانه بعدی و آخر را جستجو کنیم
۵- رد پای انگشت دار داخل غار : پایی که یک طرفش ۴ سانتی متر و طرف دیگر ۲ سانتی متر پاشنه دار و تو رفته، ۵ انگشتی باشد و اگر داخل غار پاشنه به سمت زمین زاویه داشته باشد. در جهت زوایه ایی که به شکل U ایجاد شده است به زمین نگاه کنیم ممکن است در زیر نیز یک اتاق یا غار دیگری هم باشد و فراموش نکنید که با پله میشود از آنجا پایین رفت. البته در این گونه اشکال پا، قسمتی که انگشتان پا وجود دارد، برای این که بتواند به پایین جهت بدهد باید در منطقه ایی که انگشتان پا وجود دارد حداقل ۵ تا ۶ متر تراشیده شده باشد.دوستان اگر مباحث را جمع و جور کنیم فهمیدن راز خیلی ساده است. اگر دقت کرده باشید فقط همان سیستم است که اگر یک چیز را بفهمید بعدی را هم می فهمید، رمزها سلسله وار حل میشوند.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ak952.jpg

نظری دیگر : درازای پا را اندازه بگیرید و برای هر سانتیمتر یک قدم به جهت انگشتان را بررسی کنید، در غرب و شمال غرب هر قدم یک متر می باشد. در بعضی جاها هم هر قدم ۷۰ سانتی متر می باشد. در جهت پا در آن فاصله باید توده سنگریز یا خاکریز باشد.
باید در جهت پا، و با آن مسافت، سنگ، توده و یا تپه خاک وجود داشته باشد. رد پا به معنای مزار می باشد. محل مزار را راست یا چپ بودن پا ، بزرگی پا ، پاشنه دار یا انگشت دار بودنش و سنگی که رد پا روی آن است کانال و یا نشان سوراخ معلوم می کند. از طرفی در اطراف تخته سنگی که رد پا روی آن پیدا شده حتما نشانه هایی پیدا میشود. بله، رد پا نشان مزار است. در نزدیکی، زیر خاک نیز، روی تخته سنگ می تواند نشانی به شکل کاسه حک شده باشد.معمولا در پشت رد پا می باشد، مسافت می تواند تا ۲۰ متر هم باشد، در زیر خاک روی سنگ می تواند نشانه جوغن باشد. در سنگ نشانه کانال هم می تواند باشد ویا تخته سنگ های سوراخی که با خاک پوشیده شده نیز می تواند باشد، قسمت سر تخته سنگ هاسطح زمین هستند، قسمت جلوی سنگ را بررسی کن، می تواند در ورودی باشد. در جهت رد پا و به اندازه قد دو انسان جلو را بررسی کن.
رد پای بدون انگشت : نظر عاجزانه من این است که به جهت پا و تا اندازه دو قد انسان را بررسی نمایید ، حداکثر به عمق ۱٫۵ متر حفر کنید، نصیبتان فراوان باشد.
رد پای چپ با انگشت : اول دقت کنید که قبل این رد پا ، پای راستی وجود داشته یا نه، اگر باشد، در کنار این پا یک نشانه کوچکی خواهد بود، یک خراش یا یک سوراخ خیلی کوچک، در رودخانه است
یا روی زمین (خشک) است، به اینها دقت می کنم. اگر روی زمین باشد، در مسیر آن، توده شن یا توده سنگی متفاوت که به چشم بخورد، یا فضای تخریب شده را بررسی می کنم، اگر در کنارش، در زیر تخته سنگ خراش طبیعی وجود داشته باشد مکانش احتمالا محل مزار می باشد، اما اگر اراضی شیب دار باشد، جاهایی که تا ۲۵۰ متر به طرف گودی سرازیری و یا بلندی سر بالایی را بررسی نمایید، اول یک اتاق خالی پیدا می کنید.
اگر رد پای راست باشد : توصیه می کنم پای چپ را پیدا کنید، تکی خیلی کم پیدا می شود، شما در این بحث در مورد پا آن چیزهایی که در کتاب نوشته شده را به عنوان مقیاس بگیر ولی توانایی های خودت را هم باید بگذاری، از ساختار منطقه بگیر تا انسان های آن زمان و نبود تکنولوژی امروز، به این چیزها فکر کن.
نکته : در پای بدون انگشت به ۷۰ قدم عقب پا را نگاه کن، دنبال دومین نشانه باش
پای راست باشد : به طرف چپ بروید و ۱۰ تا ۱۵ متر اطراف را بگردید.
پا (چپ چارق دار) : ۶۰ سانتی متر تا ۱۰ متر از تخته سنگ پیدا شده فاصله دارد.
نشانه پای تو رفته لخت انسان : باید روی سنگ و زمین صاف باشد. یک انسان همانطور که پایش را روی گل می فشارد و ردش میماند؛ این هم نقشی مثل همان می باشد. این نشانه به این شکل رمزگشایی می شود. اول باید ببینیم پای راست است یا چپ. ما فرض کنیم پای چپ است، از قسمت خالی پا، به طرف راست به فاصله ۹ الی ۱۲ متر یک توده کوچک یا سنگی با رنگ متفاوت باید باشد. اگر سنگ باشد زیرش را حفر کنید، حداکثر در ۸۰ سانتی متری است، اگر تپه باشد، تپه را حفر کنید. به این طریق به هدف می رسید. (به شخصه نشانه امتحان شده). اگر پای راست باشد، این بار هم باید به طرف چپ هدف گیری کنیم. رد پاها یکی از نشانه های پول تله دار می باشند.
جفت پا به معنی دو تله می باشد. باید در جهت نوک پا جهت گیری کرد. گاها ممکن است تله باشد، دقت کن. اغلب نشانه پا شما را به منبع آب میبرد. اگر انگشت داشته باشد، دنبال پله باش. مثل پله های آسیاب و یا قلعه. اما به طور معمول به منبع آب می برد. عمیق بودنش ارتفاع منطقه را نشان می دهد. جهتش نیز به طرف جنوب غربی است.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ak951.jpg

 

2 Responses

 1. هاشم

  علامت دو ردپای راست و چپ در کنار هم بگونه ای که پای چپ به طرف داخل پای راست باشد یعنی عمود بر آن به عبارتی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به پای راست
  این را توضیح ندادید
  و من سنگی را با این نشانه سراغ دارم.. خواهشا راهنمایی بفرمایید یا حتی در صورت امکان خودتون بیایید.. بنده از استان گیلان هستم.

 2. اراز

  سلام
  من سنگی را سراغ دارم که ۹ تا پای اسب روی ان هست در کنار اون سنگ دو سنگ دیگر وجود دارد که روی هر کدوم یه رد پای انسان هست و روی همین سنگ ها دوتا چاله اب هست که به یه طرف سرازیر میباشد یکی کوچک هست و یکی بزرگ

  اینها نشانه چیه؟

ارسال پاسخ