نشانه جغد در دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/by951.jpg

جغد با توجه به ساختارش در خرابه ها زندگی می کند. مخفی گاه هایش غارها و خرابه ها می باشد. برای یک دفینه یاب، این اطلاعات می تواند یک سرنخ باشد.از طرفی در تاریخ، جغد نماد عقل و ذکاوت بوده است.
از طرفی در افسانه یونان، نماد شهر آتن، جغد صلح، نشان از ذکاوت و استراتژی نیز می باشد. در بعضی از پول های نقره ای یونان عکس جغد وجود دارد.https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/bkskke.jpg این پول مهم است و خیلی هم مشاهده می شود.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/by952.jpg

ارسال پاسخ