نشانه های گل ، گل با گلدان ، گل آفتابگردان در گنج یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

http://www.axgig.com/images/26781454963590854408.jpg

گل با گلدان :به مفهوم این است که زیر نشانه را بررسی کنید.
گل : پیشنهاد میشود اعضای ناقص گل جستجو شود و در جایی که پیدا شده به خوبی بررسی شود.
گل آفتابگردان : مزار یک خانم اصیل می باشد. اگر دقت شود
اشکال خشن نشانه قبر آقایان و شکل های ظریف و زینتی و گل دار مربوط به مزار خانم ها می شود. اطراف نشانه یک توده
کوچک جستجو شود نشانه باید روی زمین باشد. ۱۵ تا ۲۰ متر اطراف نشانه یک توده کوچک باید باشد. دفینه خوبی دارد.

http://www.axgig.com/images/07494890186628120548.jpg
شکوفه ۴ برگ : عدد ۴ به مزار اشاره دارد. احتمالا مزار ۴ زن را اشاره دارد. در نزدیکی ها باید تپه یا اتاق مزار جستجو کرد. مزار مهمی می باشد.
نظر دیگر : اگر روی تخته سنگ ثابتی نباشد زیاد مهم نیست.گل هایی که کیفیت و ظریف کاری ندارند مهم نسیتند. با هدف زینت هستند. تاریخ استفاده اش مربوط به خیلی قبل ها می باشد. از نظر شکلی شکل های خشن مرد را و ظریف زن را نماد می کند.

علی عزیزیان

www.irantreasure.me

ارسال پاسخ