نشانه چوپان و گوسفندانش

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/choban951.jpg

http://www.axgig.com/images/90178060341197513004.jpg

نظر اول : چوپان پر محبت، مهربان و دقت گر به مکانهایی که می رود، هشیار و با گله اش به خوبی رفتار و از آنها محافظت می کند. در پشتش خورجینش و در دستش عصایش به طور کامل از امانت یا گله اش حفاظت می کند. اگر از دید دفینه یابی و یا از پنجره مخفی کنندگان گنج و انسانهای قدیم نگاه کنیم چوپان دو خصیصه مهم دارد. یکی از اینها عصای چوپان است، و دیگری خورجین پشتش می باشد. از این دو عنصر مادر خواهیم فهمید که خورجین چوپان به معنی دفینه، و عصایش جهت و مسافت را مشخص خواهد کرد. به همراه اینها، گاها شکل چوپانی است که گله اش را پیش می برد و خورجین دار یا بدون خورجبن است و با عصای دستش یک یا چند گوسفند را حفاضت می کند. از این حالت، جهت نگاه چوپان و یا جهتی که عصایش دارد مهم است.
نظر دوم : نشانه مهمی می باشد. منطق این نشانه شبیه موضوع مرغ و جوجه هایش یا خوک و بچه هایش می باشد. چوپان فردی مادی است که به گله اش مهربانی می کند. چوپان را از طریق خورجین و عصایش می شود شناخت. به همین دلیل جهت عصایش خیلی مهم می باشد. خورجین نیز نشان دفینه می باشد. زمانی که چوپان در حال استراحت است گله نیز باید استراحت کند. هر یک از گوسفندان، بنا به روایات نماد یک مرده است. یعنی گله گوسفند نشان از یک مزار خانوادگی می باشد. نزدیک به این نشانه باز هم سنگ هایی وجود دارد که مثل گوسفند خوابیده اند. اما این سنگها طبیعی نمی باشند. با ابزار الکترونیکی این سنگها باید به خوبی بررسی شوند. اگر نقش چوپان به شکل نشسته روی تخته سنگ باشد، نشان این است که شی مخفی زیر نقش می باشد. ولی باید طرف پشت تخته سنگ نیز بررسی شود. به دلیل اینکه شکل چوپان بیشتر در بین مردم ارمنی رایج است، عصا را اندازه گرفته و ضربدر ۶۸ تا ۷۲ سانتی متر میشود و جستجو انجام میشود.
مثال : چوپانی که عصایش ۸۰ سانتی متر می باشد، عصایش تقریبا به ۵ تا ۶ متر آن طرف تر را اشاره می کند. شکلی مربوط به اوایل مسیسحیت نیز بیان میشود

علی عزیزیان http://irantreasure.me

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/choban952.jpg

http://www.axgig.com/images/90956735185424847471.jpg

ارسال پاسخ