چگونه مي توانيم هدف را پيدا كنيم.

در اين كار كساني كه خودشان را خيلي حرفه اي فرض ميكنند ولي هيچ چيز نمي دانند وجود دارد. در قهو ه خانه ها بحث گنج را باز ميكنند و هموطنان ناآگاه را كه هيچ فرقي بين صخره و تپه را نمي دانند و از زمين شناسي هيچ نمي دانند را به خطا انداخته و با آوردن یک سري نقاشي خط خطي به راه مي اندازند و اين افراد بدون فكر كردن به تاريخ يا ميراث فرهنگي با آن نقشه ها هرجایی را حفاری ميكنند.
در صورتيكه یک گنج پژوه با مراجعه به یک زمين شناس و تحقيق در مورد اينكه اين منطقه چگونه است بدون هزينه کردن و اميد بستن و ناراحت شدن ميتواند نتيجه كار را بفهمد. در هر صورت افرادي كه به نتيجه رسيده اند هم وجود دارد. اما با جملاتي مانند اين شخص اينجوري گفت آن شخص آن جوري گفت كه در قهو ه خانه ها گفته ميشود درصد خيلي زيادي از انسا نها متضرر مي گردند.
در ابتدا نوع پوشش گياهي منطقه بسيار موردبحث است كه نوع پوشش گواهي وجود گنج مي باشد. اين را هم بقالی ها يا سمسارها نمي دانند و بايد توسط افراد حرفه اي موردبررسي قرار گيرد.
به طور مثال: علف هایی كه بر روي تپه ها سبز مي گردد اين علف ها گوياي اين است كه اين زمين یک زمين قديمي است و يا پستي بلندي هاي یک زمين مي تواند گواه یک زمين باشد مثلاً نوع رويش گياهي روي سطح ی اتاق خالي با باقي جاها متفاوت مي باشد. حتي بعد از بارش برف، برف روي اين سطوح زودتر ذوب مي گردد و يا در بارش باران آب باران روي یک سطح اين چنيني ديرتر خشک مي گردد و بر روي سطح باقي مي ماند. مكانهاي زندگي در قديم غالباً جنوبي بوده اند براي بهره گيري بيشتر از آفتاب كه در مناطق كوهستاني انجام مي پذيرد وجود حمام ها، قبرستا نها، كليساها، و تقاطع ها دليل بر وجود محل زندگي در گذشته مي باشد.
تنها وجود چشمه يا جويبارها دليلي بر وجود محل زندگي نيست چون در گذشته محل استراحت چوپانان و گذرگاه ها در كنار همين چشمه ها قرار مي گرفته است.
در نزدیکی محل هاي مسكوني بزرگ در قديم سنگ ميل هایي قرار مي گرفت كه نشان دهنده مسافت و جهت تا شهر بود اين ميل هاي سنگي شايد نوشته ها و يا عكس هايشان پاک شده باشد اما از طريق آنها مي توان به شهر دسترسي پيدا كرد. محل هایي كه داراي تپه نشان دهنده محل هاي زندگي ميباشد اما از لحاظ باستاني دليلي بر وجود گنج نميباشد. در تابلویي كه در بالا از آن صحبت كرديم سؤالي كه بايد در وحلة اول از خودمان بپرسيم. این است که اگر من بودم گنج را كجا دفن ميکردم؟
انسان های گذشته اشياء قيمتي، پول و جواهراتشان را با حفر زمين در صخره ها پنهان ميكردند و بايد اين را قبول كرد كه آن انسان ها اين كار را بهتر از ما مي دانست هاند و چون ما نياز به همچنين كاري نداشت هايم از آنها كمتر مي دانيم. به طور خاص جمعيت ارمني در حفر و استتار و پنهان كردن در كل دنيا بسيار مشهور هستند. و همچنين در نشانه گذاري بر روي محل هاي حفاری هم بسيار انسا نهاي ماهري هستند. بر اساس گفت ههاي استادان گنجي‌اب گاهاً آنها بر روي كي گنج مهم تا چند علامت و نشان ه مي گذارند به طور مثال گاهاً تا یک كیلومتر دورتر نشانه گذاري ميکردند و با اين شرايط تنها انسانهاي ماهر مي توانند با خواندن نشانه ها محل اصلي را پيدا كنند و حتي در فكر هم كار بسيار سختي است. در مناطق آبهاي جاري مهم هستند. در كنار آب هاي جاري و اينكه آب آن را نبرد و اينكه آب تا چه سطحي بالا مي آيد همه را در نظر مي گيرند. و گاهاً وجود یک پل يا اسكله نشانة آنها مي باشد. در آبهاي جاري جاهایي وجود دارد كه آب به ۲ شاخه تقسيم مي گردد و بعد از مدتي دوباره به هم میرسد اين فضاي خشكي كه بين ۲ شاخه آب مي ماند و شبيه یک جزيره مي باشد گاهاً ارتفاع كمي دارد و گاهاً زيرآب مي ماند ولي گاهي هم اين خشكي ها داراي ارتفاع بيشتري است كه به ندرت به زير آب ميروند اينگونه مكان ها را بايد به دقت مورد تحقيق قرار داد. اگر در كنار آبهاي جاري گنجی مخفی شده باشد وجود دارد . در اين جور مکانها نشانه ها و سنگ نگاره ها با آب ارتباط است .این نشانه ها گاهاً ماهي، خرچنگ و غيره می تواند باشد. این نشانه ها بلکه دليلي بر وجود گنج است اما اين جهت و اطلاعات را به شما نميدهد و اين كار بسيار سختي است كه بفهميد و تجربه مي خواهد.
در اراضی چاه ها بسيار مهم هستند اينها مكانهاي خوبي براي پنهان کردن هستند.برای پیدا کردن نقطه اختفای گنج بايد داراي تجربه زیاد باشید. فقط گفتن اين جمله خيلي مهم است كه: اکثراً در ته چاه و يا ديواره هاي داخلي يا زمين هاي اطراف چاه پنهان ميكنند. در اراضی یکی ديگر از جاهایي كه احتمال وجود گنج وجود دارد آبشارها هستند. در كنار آبشارها نشانه ها و سمبل هایي وجود دارد. یکی از اين سمبل ها مار و يا ماهي مي باشد.
یکی ديگر از مناطق قابل توجه مناطق صخره ایي مي باشد، یکی از جملات قديمي و غيرمنطقي در مناطق مسكوني اين بوده است كه پولدار در قبر فقير نمي خوابد. يعني پولدارها در كنار طبقه عوام در قبرستان دفن نمي گردند. از اين رو پادشاه، ملكه، افسران، يا آدم هاي بلندمرتبه در قله كوه ها يا تومولوس ها دفن مي گرديده اند و اين نشانة وجود یک ثروت مي تواند باشد.
پس قبرهاي عوام يا مقبره هاي خانوادگي خيلي مهم نيستند و فقط اشاره كنند ه به نزد یک محل زندگي در گذشته مي باشند. فقط با اين ديد كه مناطق تاريخي بعضی وقت ها بعداً هم مورد استفاده نسل های بعدی قرار گرفته اند و از اينرو نمي توان گفت كه نبايد آنها را حفاري كرد بلكه مي توان با دقت به حفاري در آنها پرداخت. در اين جا یکی از نقاطي كه خيلي داراي اهميت است صخره ها مي باشند كه در اين مكان ها غالباً سمبل هایي با اسکنه گذاشته مي شوند. با لبه پيکان می تواندجهت را نشان دهند. نماد های گوردخمه و قبور اتاقی میتواند پیدا شود. باز هم از این نوع یکی از نماد های مهم صخره زارها مرغ با جوجه هایش و یا سه ، چهار ویا شش – هفت خوک با بچه هایش است در زمان هاي گذشته اكثراً انسان ها در اراضي ها زندگي ميكردند و در روزگار ما اكثراً چوپان ها در اراضي ها مي گردند و اين سمبل ها را پيدا ميكنند چون که در دشت ها، تپه ها ، كوه ها اين انسانهاي زحمتكش در حال گذر هستند. تقریباً تمام نقاط كشورمان را مي توانيم بگوئيم كه هر منطقه اش حفاری كرده اند و كشوري كه صدها تمدن را صاحب بوده است پي درپي در حال حفاری مي باشند و نمادها و سمبلها را از بين مي برند. و چوپان هایي كه اين سمبل ها را پيدا ميكنند زمانيکه از اين سبمل ها چيزي نمي فهمند به نزدیکترين دوست خود اين مسئله را بازگو ميکند و دنبال چاره مي گردد و از آنجائيكه دوستان او هم داراي فرهنگي مانند خود او مي باشند تا حدودي مسئله را حل ميك‌نند و همه جا پول را حس ميكنند و فوراً در زير یک صخره براساس نشانه ها شروع به حفاري ميكنند. چوپاني كه نشانه ها را پيدا كرده با گروه زيادي شروع به حفاري ميكنند و گفته هميشگي گنجيبابان «فنجان » است. در شهرهايي قديمي براساس آيین ها و فرهنگ ها مسائل مختلفي را بازگو ميكند كه در صخره ها بيشتر پيدا مي شوند. و گفته هميشگي «فنجان » است كه گاهاً در كنار آنها یک ۳ راهي لوله هاي آب هم پيدا مي شود.
اين افراد پس از پيدا كردن اين گونه علائم از اينكه اينجا هيچ چيزي نيست مطمئن مي گردند ولي بعضي ها تمام صخره را حفاري ميكنند و در پايان هم فقط چند تكه استخوان پيدا ميكنند. مسئله مهم در اين صخره ها پيدا كردن محل گنج است. در اصل در زمان هاي قديمي انسان ها در صخره ها برج هائي مي ساختند كه اين برج ها از ترکیب گچ و آب مخلوطي درست مي شد كه اين گنجها را در ميان صخر ه ها در لاي اين مخلوطها قرار مي دادند پس مهم نيست كه اين مخلوطها با سنگ هاي رنگي اشتباه گرفته نشوند. در اين صخره ها به آساني حفاري صورت نمي گيرد. و حتي سمبل و اشارت هم به راحتي نمي توان گذاشت پس قبل از حفاري استفاده از دستگاه فلزیاب یکی از شروط غيرقابل انكار مي باشد.
یکی ديگر از مسائل مهم در اين صخره ها در نظر گرفتن جهت طلوع و غروب خورشيد مي باشد چون در ساختمان هاي دفن شده در زيرزمين با در نظر گرفتن اين جهات ميتوان موقعيت آنها را در نظر گرفت و حدس زد. یکی از مكان هاي خيلي مهم كنار چشمه ها و جويبارها است. براي دفن کنندگان پول هميشه جاهائي مثل كنار چشمه ها بهترين جا است چون مردم همواره پس از زلزله و فرسايش به دليل نياز به چشمه همواره به تعمير آنها مي پردازند. يعني در كنار چشمه ها مناطق خيلي ثروتمندي از لحاظ گنج وجود دارد. اينكه اينجا گنج را حفظ ميكند يا خير ولي در كنار چشمه ها با فاصله ۲ متر به حفر گنج ها پرداخته اند. به طوری که اين افراد به اين شكل به ديگران جاي گنج را می گويند: اسبت را به پاي چشمه ببر تا او آب بخورد محل پاهاي عقبش محل گنج است.
همچنين نقاطي كه در هر لحظه افراد قدم مي گذارند و بر رويش راه مي روند در اصل صاحبان گنج ها افراد بسيار باهوش و دانایي هستند يعني انتخاب مكاني كه همه هر لحظه از روي آن مي گذرند و هيچكس فكر نميكند كه در زير خاک چه چيزي پنهان شده است. و اين یک فكري بسيار بالا را نشان مي دهد. البته كه در كنار چشمه ها گودا لها در فواصل معين حفر میگردند مثلاً در فواصل ۷ ۱۱ ۴۰ قدمي و مثلاً اينكه در فواصل معين ۱۱ قدم به غرب يا شرق مورد بحث است استفاده از جهت هاي خورشيد و يا چشمه بسيار مهم است. به طورمثال در فاصلة معيني مثلاً ۴۰ قدم از چشمه یک درخت قدیمی وجود دارد. در اين جا فرد بايد به نسبت همان ۴۰ قدم از درخت مكان سوم را پيدا كند كه اين مكان سوم ميتواند مكان گنج باشد. در نظر گرفتن چشمه و جويبار و محل خروج آب نشانه ديگري است فقط با توجه به اينكه سرچشمه محل تردد افراد مي باشد و اين تردد مي تواند باعث پيدا شدن گنج گردد پس حفركنندگان اوليه به راهي كه محل خروج آب است ميروند كه اين محل هاي خروج آب در اثر زلزله و رانش ممكن است كه عوض گردند كه براي پيداكردن آنها احتياج به كمي تحقيق است.
یکی ديگر از مناطق مهم در اراضي درختان هستند. حتي اگر مانند ديگر عنصرها داراي عمرطولاني نباشند باز هم از طرف راهزنان و حفاري هاي شخصي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند. اينها اكثراً در پاي درختان كاج، سروكوهي، گلابي و گلابي وحشي دفن مي گردند كه داراي عمرطولاني مي باشد. و در خانه ها هم پاي درخت شاه توت مي باشد. براي راهزنان و جنگاوران كه حمل و نقل پول سخت است هركس در محل تلاقي راه ها پولها را دفن ميكنند و اينها در اين محل هاي تلاقي پول ها را مي گذراند و اين از نقاط مهم مي باشد.

  1. Arshe

    واقعا عالی بود .
    لطفا از گفتن اینگونه مطالب کلی دوستان را محروم نکید . فکر را باز میکند .
    جایی چنین مطالبی به این راحتی گفته نمیشود.
    خدا خیرتان دهد.❤❤

ارسال پاسخ