چگونه مي توانيم هدف را پيدا كنيم.

در اين كار كساني كه خودشان را خيلي حرفه اي فرض ميكنند ولي هيچ چيز نمي دانند وجود دارد. در قهو ه خانه ها بحث گنج را باز ميكنند و هموطنان ناآگاه را كه هيچ فرقي بين صخره و تپه را نمي دانند و از زمين شناسي هيچ نمي دانند را به خطا انداخته و با آوردن یک سري نقاشي خط خطي به راه مي اندازند و اين افراد بدون فكر كردن به تاريخ يا ميراث فرهنگي با آن نقشه ها هرجایی را حفاری ميكنند.
در صورتيكه یک گنج پژوه با مراجعه به یک زمين شناس و تحقيق در مورد اينكه اين منطقه چگونه است بدون هزينه کردن و اميد بستن و ناراحت شدن ميتواند نتيجه كار را بفهمد. در هر صورت افرادي كه به نتيجه رسيده اند هم وجود دارد. اما با جملاتي مانند اين شخص اينجوري گفت آن شخص آن جوري گفت كه در قهو ه خانه ها گفته ميشود درصد خيلي زيادي از انسا نها متضرر مي گردند.
در ابتدا نوع پوشش گياهي منطقه بسيار موردبحث است كه نوع پوشش گواهي وجود گنج مي باشد. اين را هم بقالی ها يا سمسارها نمي دانند و بايد توسط افراد حرفه اي موردبررسي قرار گيرد.
به طور مثال: علف هایی كه بر روي تپه ها سبز مي گردد اين علف ها گوياي اين است كه اين زمين یک زمين قديمي است و يا پستي بلندي هاي یک زمين مي تواند گواه یک زمين باشد مثلاً نوع رويش گياهي روي سطح ی اتاق خالي با باقي جاها متفاوت مي باشد. حتي بعد از بارش برف، برف روي اين سطوح زودتر ذوب مي گردد و يا در بارش باران آب باران روي یک سطح اين چنيني ديرتر خشک مي گردد و بر روي سطح باقي مي ماند. مكانهاي زندگي در قديم غالباً جنوبي بوده اند براي بهره گيري بيشتر از آفتاب كه در مناطق كوهستاني انجام مي پذيرد وجود حمام ها، قبرستا نها، كليساها، و تقاطع ها دليل بر وجود محل زندگي در گذشته مي باشد.
تنها وجود چشمه يا جويبارها دليلي بر وجود محل زندگي نيست چون در گذشته محل استراحت چوپانان و گذرگاه ها در كنار همين چشمه ها قرار مي گرفته است.
در نزدیکی محل هاي مسكوني بزرگ در قديم سنگ ميل هایي قرار مي گرفت كه نشان دهنده مسافت و جهت تا شهر بود اين ميل هاي سنگي شايد نوشته ها و يا عكس هايشان پاک شده باشد اما از طريق آنها مي توان به شهر دسترسي پيدا كرد. محل هایي كه داراي تپه نشان دهنده محل هاي زندگي ميباشد اما از لحاظ باستاني دليلي بر وجود گنج نميباشد. در تابلویي كه در بالا از آن صحبت كرديم سؤالي كه بايد در وحلة اول از خودمان بپرسيم. این است که اگر من بودم گنج را كجا دفن ميکردم؟
انسان های گذشته اشياء قيمتي، پول و جواهراتشان را با حفر زمين در صخره ها پنهان ميكردند و بايد اين را قبول كرد كه آن انسان ها اين كار را بهتر از ما مي دانست هاند و چون ما نياز به همچنين كاري نداشت هايم از آنها كمتر مي دانيم. به طور خاص جمعيت ارمني در حفر و استتار و پنهان كردن در كل دنيا بسيار مشهور هستند. و همچنين در نشانه گذاري بر روي محل هاي حفاری هم بسيار انسا نهاي ماهري هستند. بر اساس گفت ههاي استادان گنجي‌اب گاهاً آنها بر روي كي گنج مهم تا چند علامت و نشان ه مي گذارند به طور مثال گاهاً تا یک كیلومتر دورتر نشانه گذاري ميکردند و با اين شرايط تنها انسانهاي ماهر مي توانند با خواندن نشانه ها محل اصلي را پيدا كنند و حتي در فكر هم كار بسيار سختي است. در مناطق آبهاي جاري مهم هستند. در كنار آب هاي جاري و اينكه آب آن را نبرد و اينكه آب تا چه سطحي بالا مي آيد همه را در نظر مي گيرند. و گاهاً وجود یک پل يا اسكله نشانة آنها مي باشد. در آبهاي جاري جاهایي وجود دارد كه آب به 2 شاخه تقسيم مي گردد و بعد از مدتي دوباره به هم میرسد اين فضاي خشكي كه بين 2 شاخه آب مي ماند و شبيه یک جزيره مي باشد گاهاً ارتفاع كمي دارد و گاهاً زيرآب مي ماند ولي گاهي هم اين خشكي ها داراي ارتفاع بيشتري است كه به ندرت به زير آب ميروند اينگونه مكان ها را بايد به دقت مورد تحقيق قرار داد. اگر در كنار آبهاي جاري گنجی مخفی شده باشد وجود دارد . در اين جور مکانها نشانه ها و سنگ نگاره ها با آب ارتباط است .این نشانه ها گاهاً ماهي، خرچنگ و غيره می تواند باشد. این نشانه ها بلکه دليلي بر وجود گنج است اما اين جهت و اطلاعات را به شما نميدهد و اين كار بسيار سختي است كه بفهميد و تجربه مي خواهد.
در اراضی چاه ها بسيار مهم هستند اينها مكانهاي خوبي براي پنهان کردن هستند.برای پیدا کردن نقطه اختفای گنج بايد داراي تجربه زیاد باشید. فقط گفتن اين جمله خيلي مهم است كه: اکثراً در ته چاه و يا ديواره هاي داخلي يا زمين هاي اطراف چاه پنهان ميكنند. در اراضی یکی ديگر از جاهایي كه احتمال وجود گنج وجود دارد آبشارها هستند. در كنار آبشارها نشانه ها و سمبل هایي وجود دارد. یکی از اين سمبل ها مار و يا ماهي مي باشد.
یکی ديگر از مناطق قابل توجه مناطق صخره ایي مي باشد، یکی از جملات قديمي و غيرمنطقي در مناطق مسكوني اين بوده است كه پولدار در قبر فقير نمي خوابد. يعني پولدارها در كنار طبقه عوام در قبرستان دفن نمي گردند. از اين رو پادشاه، ملكه، افسران، يا آدم هاي بلندمرتبه در قله كوه ها يا تومولوس ها دفن مي گرديده اند و اين نشانة وجود یک ثروت مي تواند باشد.
پس قبرهاي عوام يا مقبره هاي خانوادگي خيلي مهم نيستند و فقط اشاره كنند ه به نزد یک محل زندگي در گذشته مي باشند. فقط با اين ديد كه مناطق تاريخي بعضی وقت ها بعداً هم مورد استفاده نسل های بعدی قرار گرفته اند و از اينرو نمي توان گفت كه نبايد آنها را حفاري كرد بلكه مي توان با دقت به حفاري در آنها پرداخت. در اين جا یکی از نقاطي كه خيلي داراي اهميت است صخره ها مي باشند كه در اين مكان ها غالباً سمبل هایي با اسکنه گذاشته مي شوند. با لبه پيکان می تواندجهت را نشان دهند. نماد های گوردخمه و قبور اتاقی میتواند پیدا شود. باز هم از این نوع یکی از نماد های مهم صخره زارها مرغ با جوجه هایش و یا سه ، چهار ویا شش – هفت خوک با بچه هایش است در زمان هاي گذشته اكثراً انسان ها در اراضي ها زندگي ميكردند و در روزگار ما اكثراً چوپان ها در اراضي ها مي گردند و اين سمبل ها را پيدا ميكنند چون که در دشت ها، تپه ها ، كوه ها اين انسانهاي زحمتكش در حال گذر هستند. تقریباً تمام نقاط كشورمان را مي توانيم بگوئيم كه هر منطقه اش حفاری كرده اند و كشوري كه صدها تمدن را صاحب بوده است پي درپي در حال حفاری مي باشند و نمادها و سمبلها را از بين مي برند. و چوپان هایي كه اين سمبل ها را پيدا ميكنند زمانيکه از اين سبمل ها چيزي نمي فهمند به نزدیکترين دوست خود اين مسئله را بازگو ميکند و دنبال چاره مي گردد و از آنجائيكه دوستان او هم داراي فرهنگي مانند خود او مي باشند تا حدودي مسئله را حل ميك‌نند و همه جا پول را حس ميكنند و فوراً در زير یک صخره براساس نشانه ها شروع به حفاري ميكنند. چوپاني كه نشانه ها را پيدا كرده با گروه زيادي شروع به حفاري ميكنند و گفته هميشگي گنجيبابان «فنجان » است. در شهرهايي قديمي براساس آيین ها و فرهنگ ها مسائل مختلفي را بازگو ميكند كه در صخره ها بيشتر پيدا مي شوند. و گفته هميشگي «فنجان » است كه گاهاً در كنار آنها یک 3 راهي لوله هاي آب هم پيدا مي شود.
اين افراد پس از پيدا كردن اين گونه علائم از اينكه اينجا هيچ چيزي نيست مطمئن مي گردند ولي بعضي ها تمام صخره را حفاري ميكنند و در پايان هم فقط چند تكه استخوان پيدا ميكنند. مسئله مهم در اين صخره ها پيدا كردن محل گنج است. در اصل در زمان هاي قديمي انسان ها در صخره ها برج هائي مي ساختند كه اين برج ها از ترکیب گچ و آب مخلوطي درست مي شد كه اين گنجها را در ميان صخر ه ها در لاي اين مخلوطها قرار مي دادند پس مهم نيست كه اين مخلوطها با سنگ هاي رنگي اشتباه گرفته نشوند. در اين صخره ها به آساني حفاري صورت نمي گيرد. و حتي سمبل و اشارت هم به راحتي نمي توان گذاشت پس قبل از حفاري استفاده از دستگاه فلزیاب یکی از شروط غيرقابل انكار مي باشد.
یکی ديگر از مسائل مهم در اين صخره ها در نظر گرفتن جهت طلوع و غروب خورشيد مي باشد چون در ساختمان هاي دفن شده در زيرزمين با در نظر گرفتن اين جهات ميتوان موقعيت آنها را در نظر گرفت و حدس زد. یکی از مكان هاي خيلي مهم كنار چشمه ها و جويبارها است. براي دفن کنندگان پول هميشه جاهائي مثل كنار چشمه ها بهترين جا است چون مردم همواره پس از زلزله و فرسايش به دليل نياز به چشمه همواره به تعمير آنها مي پردازند. يعني در كنار چشمه ها مناطق خيلي ثروتمندي از لحاظ گنج وجود دارد. اينكه اينجا گنج را حفظ ميكند يا خير ولي در كنار چشمه ها با فاصله 2 متر به حفر گنج ها پرداخته اند. به طوری که اين افراد به اين شكل به ديگران جاي گنج را می گويند: اسبت را به پاي چشمه ببر تا او آب بخورد محل پاهاي عقبش محل گنج است.
همچنين نقاطي كه در هر لحظه افراد قدم مي گذارند و بر رويش راه مي روند در اصل صاحبان گنج ها افراد بسيار باهوش و دانایي هستند يعني انتخاب مكاني كه همه هر لحظه از روي آن مي گذرند و هيچكس فكر نميكند كه در زير خاک چه چيزي پنهان شده است. و اين یک فكري بسيار بالا را نشان مي دهد. البته كه در كنار چشمه ها گودا لها در فواصل معين حفر میگردند مثلاً در فواصل 7 11 40 قدمي و مثلاً اينكه در فواصل معين 11 قدم به غرب يا شرق مورد بحث است استفاده از جهت هاي خورشيد و يا چشمه بسيار مهم است. به طورمثال در فاصلة معيني مثلاً 40 قدم از چشمه یک درخت قدیمی وجود دارد. در اين جا فرد بايد به نسبت همان 40 قدم از درخت مكان سوم را پيدا كند كه اين مكان سوم ميتواند مكان گنج باشد. در نظر گرفتن چشمه و جويبار و محل خروج آب نشانه ديگري است فقط با توجه به اينكه سرچشمه محل تردد افراد مي باشد و اين تردد مي تواند باعث پيدا شدن گنج گردد پس حفركنندگان اوليه به راهي كه محل خروج آب است ميروند كه اين محل هاي خروج آب در اثر زلزله و رانش ممكن است كه عوض گردند كه براي پيداكردن آنها احتياج به كمي تحقيق است.
یکی ديگر از مناطق مهم در اراضي درختان هستند. حتي اگر مانند ديگر عنصرها داراي عمرطولاني نباشند باز هم از طرف راهزنان و حفاري هاي شخصي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند. اينها اكثراً در پاي درختان كاج، سروكوهي، گلابي و گلابي وحشي دفن مي گردند كه داراي عمرطولاني مي باشد. و در خانه ها هم پاي درخت شاه توت مي باشد. براي راهزنان و جنگاوران كه حمل و نقل پول سخت است هركس در محل تلاقي راه ها پولها را دفن ميكنند و اينها در اين محل هاي تلاقي پول ها را مي گذراند و اين از نقاط مهم مي باشد.

پای غاز و پای مرغ در دفینه یابی

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/tavuq.jpg

پای مرغ یکی از علایمی است که بسیاری از محققان آن را در مفهوم خودش تعبیر می کنند. با توجه به علم نسب شناسی شکلی است علی رغم جوانی تاکید بر محافظت دنیا می کند. مفهوم یک انسان جوان اما عاقل و فهمیده را در بر دارد. پای غاز علاوه بر این که بر هوشیاری و بیداری اشاره دارد، مفهوم جان و روح را نیز به تصویرمی کشد. شکل پای غاز از روی پرده میان انگشتان به راحتی شناخته می شود اما پای مرغ اینطور نمی باشد. شکل پاها همانند راه رفتن این حیوانات باید به ترتیب و پشت سر هم باشد. در این ارتباط این سمبل ها را با سمبل های شبیه اینها که به تنهایی آورده می شوند و قبلا از آنها بحث کردیم مقایسه کنید.
شکل پای غاز اغلب اوقات با سمبل دیگری که سمبل قبر خانوادگی می باشد https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/tttoy.JPG اشتباه گرفته می شود. همچنین مطابق برخی از تجربیات می توان گفت پای غاز گاهی علامت و نشان برخی از دفینه ها و اشیای پنهان شده می باشد. همچنین می توان گفت که پای غاز در بعضی موارد بخصوص در در دوران های آخر حکومت قاجاریان به عنوان علامت راهنمایی کننده به برخی مکانهای سری استفاده می شده است.

دستگاه فلزیاب دیپ هانتر deephunter


http://www.axgig.com/images/15931191017369392649.jpg

تنها با یک دستگاه هرگونه دفینه و گنج، حفره و حتی تک سکه را بیابید
تکنولوژی پیشرو: فلزیاب deephunter اولین دستگاه فلزیاب در جهان است که می‌تواند هرگونه شی را در عمق پایین زمین ردیابی کند. اکنون می توانید تنها با خرید یک دستگاه، هم سکه وهم اشیا بزرگ را در اعماق زمین شناسایی کنید.

فلزیاب deephunter دارای دو حالت حرکتی و غیر حرکتی است. با این دستگاه فلزیاب در واقع مانند این است که دو دستگاه دارید. با لمس یک دکمه می‌توانید حالت کاوش را تغییر دهید. می‌توانید بین دو حالت زیر یکی را انتخاب کنید:
1- حالت کاوش عمیق و قوی برای پیدا کردن فلزات گران‌بها و حفره‌ها با تحلیل رنگی و سه بعدی
2- حالت سریع برای یافتن اهداف تکی و قطعه‌های طلا در اعماق زیاد با قابلیت شناسایی کامل و بوق مخصوص. طراحی فوق‌العاده برای کاوش سطح زمین و اعماق زیاد.

http://www.axgig.com/images/36950995948884804868.png

سیستم کاوش، حالت ۱

حالت شناسایی غیر حرکتی در عمق با قابلیت یافتن فلزات قیمتی و حفره. فقط کافیست سیم‌پیچ استاندارد T44 را متصل کنید در اینصورت می توانید در مناطقی که پیش از این چیزی نمی‌یافتید گنجینه‌های پنهان را کشف کنید. این سیم‌پیچ غیر حرکتی دارای ابعاد ۳۶*۴۴ سانتی متر است. در صورتی که نیاز به جست‌وجو در عمق بیشتری دارید کافیست سیم پیچ بزرگ‌تر T100 را متصل کنید، در این صورت می‌توانید اهداف بزرگ‌تر که در عمق زیاد مدفون هستند را بیابید. این سیم پیچ دارای ابعاد ۶۰*۱۰۰ سانتی متر است. حالت ۱ برای داشتن کاربردی راحت در نظر گرفته شده است. رابط کاربری آن برای تمامی افراد در هر سطحی ساده و آسان فهم است. نمایشگر رنگی فلزیاب Deephunter با تصاویر پیشرفته سه بعدی، شی مورد جست‌وجو را به شما نشان می‌دهد. علاوه بر این، می‌توانید نوع فلز، عمق و اندازه شیء را در نمایشگر دستگاه مشاهده کنید.

http://www.axgig.com/images/77710026966412253968.jpg

شناسایی دقیق فلز و نمودار سه بعدی هدف
پس از یافتن هدف می‌توانید هم شکل سه بعدیو هم نوع فلز را روی صفحه نمایش مشاهده کنید. این فلزیاب با برخورداری از فناوری تعیین نوع، فلز را در یکی از چهار گروه زیر طبقه بندی می‌کند.

http://www.axgig.com/images/09112295780156689695.jpg

۱٫ طلا ۲٫ ارزشمند ۳٫ بی‌ارزش ۴٫استیل(فولاد)

شناسایی حفره
این دستگاه علاوه بر نشان دادن فلزات می‌تواندسازه‌های زیرزمینی مانند غار، حفره، انبار، تونل، پناه‌گاه و قبر را نیز شناسایی کند. دستگاه این کار را با برخورداری از تصاویر گرافیکی سه بعدی انجام می‌دهد. لازم به ذکر است که دستگاه، فلزات درون این سازه‌ها را نیز شناسایی می‌کند.

شکل گرافیکی از هدف

در حالت ۱، سیستم نوسان‌گر به طور پیوسته نمودار سیگنال اشیای هدف را روی نمایش‌گر نشان می‌دهد.

فیلتر آهن

ویژگی فیلترینگ آهن تعبیه شده درون دستگاه این امکان را به فلزیابdeephunter می‌هد که تنها فلزات گران‌قیمت را شناسایی کرده و فلزات بی‌ارزش را در شناسایی به حساب نیاورد. اکنون می‌توانید گنج‌هایی را بیابید که دیگران تنها خواب آن را دیده اند.

تعیین عمق

این دستگاه به دقت عمق شی یافته شده را بر حسب سانتی متر روی نمایشگر می‌آورد.

http://www.axgig.com/images/11134044944529272740.jpg

http://www.axgig.com/images/70517119477098307042.jpg

http://www.axgig.com/images/91393870765416500743.jpg

سیستم کاوش، حالت ۲
حالت بازیابی سریع با قابلیت تشخیص سکه، طلا و اهداف بسیار کوچک نهفته در اعماق زیاد با تشخیص صوتی. در این حالت، با استفاده از سیم پیچ حرکتی استاندارد C32 با ابعاد ۲۶*۳۲ سانتی متر قادر خواهید بود سکه، جواهرات، طلا و سایر اشیا کوچک مدفون در اعماق را شناسایی کنید. با اضافه کردن سیم پیچ بزرگ‌تر C47 با ابعاد ۳۹*۴۷ سانتی متر می‌توانید به جست‌وجوی اشیای بزرگ‌تر در اعماق بیشتر بپردازید، همان گونه که در حالت ۱ می‌توانستید. این سیستم بسیار ساده ولی می‌تواند فلز را در عمق زیاد تشخیص دهد. نوع فلز یافت شده با سه نوع بوق به کاربر اعلام می شود. این سه بوق سه حالت طلا، قیمتی و بی‌ارزش را بیان می‌کند.
عملکرد استثنایی در زمین‌های دارای مواد معدنی
با استفاده از تنظیمات خاصdeephunter در حالت ۲‌ که برای شرایط بسیار مواد معدنی طراحی شده است به راحتی میتوانید در انواع خاک به کاوش بپردازید.با استفاده از تنطیمات آهن(ferrous) این دستگاه می‌توانید سیگنال‌های مزاحم مربوط به مواد معدنی خاک را حذف کنید. مناطقی مانند سواحل، ماسه‌های تر و خاک شخم زده از این قبیل هستند.
http://www.axgig.com/images/15205201882229816991.png

حذف عناصر آهنی
در این حالت نیز همانند حالت ۱ می‌توانید با استفاده از ویژگی حذف آهن و زباله‌های فلزی تنها به کشف فلزات قیمتی بپردازید.
http://www.axgig.com/images/46316151090910183832.jpeg

اعلام نوع فلز با سه نوع بوق
حالت ۲ سیستمی بسیار ساده برای تشخیص نوع فلز دارد. دستگاه نوع فلز را با سه نوع صوت به کاربر نشان می‌دهد. بوق با صدای ضعیف برای اهداف فلزی و دو بوق با صدای قوی مشابه یکدیگر برای اهداف قیمتی و طلا در نظر گرفته شده است.
http://www.axgig.com/images/58851430967382442393.png

عملکردی پیشرفته اما کاربردی آسان
حالت ۲ با در نظر داشتن سادگی در استفاده طراحی شده است. هم تازه‌کاران و هم کاربران حرفه‌ای از سادگی دستگاه احساس رضایت خواهند کرد. این حالت تنها با سیستم اعلام صوتی، تجربه‌ی جست‌وجویی سریع را به کاربر منتقل می کند.
http://www.axgig.com/images/99101744341739832922.png

قیمت دیپ هانتر استاندارد 12 میلیون تومان

قیمت دیپ هانتر پرو مدل بین المللی فول پاکت 18 میلیون تومان

با استعلام ازکارخانه سازنده شرکت ماکرو

برای خرید با ما تماس بگیرید

شماره تماس 09213603686

 

برخی از علایم رایج در دفینه یابی

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/rrr0.jpghttps://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/rrr1.jpg

نقاط مهم مخفی کردن گنج و دفینه

در اینجا تلاش خواهیم کرد تا یکی از نقاط مهم برای جستجوگران گنج را به تفصیل شرح دهیم. لکن معلوماتی که در اینجا می آوریم از قطعیت و قانون خاص و ثابتی تبعیت نمی کنند. با این وجود، بعضی از تجربه ها و اطلاعات کم خطا در خصوص نقاط ثابت علامت گذاری را بر خواهیم شمرد.
به نظر و به نظر کسانی که در این حرفه مشغول فعالیت هستند، در زمانهای قدیم که بانکها و سایر سیستم های نگهداری از وجوه و فلزات گران قیمت هنوز وجود نداشت، بهترین راه برای مردم جهت نگهداری آنها در جای امن دفن کردن آنها در جایی مطمئن بود. این نقاط می توانست در نقاط مختلف اراضی و بادی خانه ها، کلیساها و سایر ساختارهای طبیعی موجود در طبیعت باشند. غیر از اینها، هر فرد دفن کننده پول جاهای منحصر به فرد خود
را داشت. کاری که ما در اینجا قصد انجامش را داریم، عبارت است از تامل و تفکر در مورد منطقی که بر اساس جای موارد دفن شده قابل بررسی باشد.
ابتدا باید بگوییم که:
1- فرد دفن کننده، قبل از پنهان کردن امانتی خود به مدت و اندازه کافی تامل و تفکر کرده، بهترین و امن ترین نقطه برای دفن را در نزدیکترین جای ممکن به خود جستجو می کند. لکن معقول بودن این مکان از نظر خود وی مهم می باشد. این مکان ممکن است برای دیگران به آن اندازه معقول و منطقی نباشد. اصولا خلوت و یا پر رفت و آمد بودن این مکان ها در شرایط آن زمان مهم نبوده است. آنچه مهم است جالب توجه بودن آن نقطه می باشد. فرد دفن کننده می توانسته با انتخاب شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین جا برای پنهان کردن اموال خود، از رهگذران نیز بدون آنکه خودشان متوجه شوند، برای حفاظت از امانتی اش استفاده کند.
2- جایی که فرد برای پنهان کردن امانتی خود در نظر می گیرید بایستی در محلی که وی به طور مرتب جلوی چشم دارد انتخاب شود.(این بند برای دزدها و راهزنان معتبر نیست) خصوصا انسانهایی که امانتی را در خانه و باغچه مخفی می کنند، جایی را انتخاب می کنند که در نشست و برخاست های روزانه جلوی دیدگانش باشد.
3- فرد یا افرادی که اموال را دفن می کنند، با توجه به اینکه دوباره به آن محل خواهند آمد، در اطراف دفین ه جایی ثابت را برای محاسبه علامتگذاری ها برخواهند گزید. این بند برای کسانی که در اراضی و جنگلها اقدام دفن کرده اموال می کنند، بسیار حیاتی است.
4- بالاخره فرد دفن کننده برای گم نکردن محل و یا بعدها برای نشانی دادن به سایرین، در اطراف دفینه نیز اشاراتی گذاشته و به وسیله آنها محل دقیق را پیدا خواهند کرد. دقیقا این نکته جالب ترین قسمت ماجراست لکن با این وجود این قسمت سخت ترین قسمت کار نیز محسوب می شود.زیرا برای کشف رمزهای فرد دفن کننده، ابتدا باید مقررات و قانون این کار را بیاموزد. در اینجا منطق ها با مشکل مواجه می شوند با کمک گیری از تجربه های به دست آمده، سعی خواهیم کرد به یک نتیجه مطلوب برسیم. همچنین، بافت اجتماعی، سویه تحصیلات، دوره ای که در آن زندگی می کرد و زاویه دید فرد دفن کننده به امور دینی باید کشف شوند.
5- تنها موارد فوق کفایت نکرده، فرد گنج یاب بایستی از الفبای یونانی، رومی، میخی ، فریگ، بیزانس و … نیز سررشته داشته باشد. در نهایت شاید داشتن اطلاعات اندکی در خصوص تاریخ کمک زیادی به فرد بکند. زیرا با وجود اینکه چند سالی از دو هزارمین سالگرد تولد حضرت عیسی نگذشته، کارشناسان تاریخ زیادی را دیده ایم که از وجود انجیل 3000 ساله خبر داده اند. از همین روست که به اهمیت واقعی این مطلب پی می بریم.
پس از آنکه اطلاعاتی را در خصوص انتخاب محل دفن گنج از طرف فرد یا افراد دادیم، بر روی مکان های دفن نیز اندکی تامل می کنیم: محل هایی که اشارات و علایم قرار می گیرند حداقل به اندازه خود آن علایم مهم هستند. بعضا هم دفینه هایی را می بینیم که در تصدیق اعتقادات قدیمی، بدون گذاشتن اشاره و علامت دفن شده اند.
از اینرو، نقاطی که بیشتر دفینه ها را به خود جذب کرده و نیز نقاط ثابتی را که به عنوان مشخصه دفینه ها انتخاب می شدند را بررسی می کنیم. هرگز نباید فراموش کنیم که فرد دفن کننده گنج در زمان علامتگذاری محل های دفن برای خود، مکان و محل هایی را ترجیح می دادند که به هیچ وجه تغییر نیافته، جا به جا نشده و یا مکانی در نزدیکی محل دفن باشند. به طور مختصر به این اماکن می پردازیم:

1- اراضی ها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/1yer.jpg
انسانها اراضی را با توجه به شرایط آنها بررسی می کردند ، تراکم جمعیت و میزان عبور و مرور از مسیرهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و گذرگاه هایی با کمترین حالت شک برانگیزی و جلب توجه را انتخاب می کردند. در بسیاری از دفینه های اراضی، پیدا کردن علایم مربوط به آن بر روی تکه صخره های ثابت روی زمین امکان پذیر است. اینها قطعه صخره های سنگی هستند که بر رویشان اسکنه کاری شده، تصاویری از فلش قمه، نعل، شکاف، سنگ سفره، زنجیر، تصاویر دست و پا و برخی حیوانات را می توان مشاهده کرد. علایمی که در بالا بر شمردیم و سایر علایم شبیه آنها معمولا نه بر روی صخره زارها، بلکه بر روی سنگها و صخره های کوچک و ثابت روی زمین ترسیم می شوند.
موردی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اشارات و علایم موجود در اراضی به طور یقین بیشتر از یک مورد خواهند بود. حتی تا آنجا که همه می دانند در تصدیق تفکرات داخلی منسوبین جامعه ارامنه، بدون گذاردن چندین علامت در اطراف، هیچ گنجینه ای در زمین دفن نمی شده است. یکی از این علامت ها جهت و دیگری فاصله را نشان می دهد. بعضی وقت می توان نشانه هایی را پیدا کرد که هم جهت و هم فاصله را به تنهایی نشان می دهند، نشانه هایی همچون فلش، کمان، تک پا و … از این قبیل هستند. صخر هه های اسکنه خورده نیز از علایمی به شمار می روند که جهت و فاصله مورد نظر آنها با شمارش محاسبه می گردد.
بعضی از این نشانه ها به منظور فریب دادن، جهات مخالف را نشان می دهند. بعضی از انواع علایمی همچون فلش (تیر) یکی از این موارد است. برخی دیگر از علایم نیز به مفهوم کندن سنگی که بر روی آن حک شده اند، می باشند؛ قهوه جوش، سنگ آسیاب، سنگ مصلی، سنگ سفره و گل برگ دار از این نوع هستند. چیزی که در پیشروی در جهت نشانه ها ترسیم شده با احتساب هنر با فوم مطرح می شود، دانستن واحد اندازه گیری که فرد دفن کننده در آن زمان با توجه به منطق خود به کار برده است. چندین مورد از این نشانه ها عبارتند از: برخی از انواع فلش، زنجیرهای ته حلقه ای، تک پا، تک دست، تپانچه یا تفنگ و امثال آن هستند. داشتن برخی معلومات همچون واحد طولی استفاده شده توسط اقلیت ها در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین اگر در مورد نشانه هایی که از دوره روم و … بر جای مانده اطلاعاتی در دست نداشته باشید، پیدا کردن امانت های مربوط به آن دوره غیرممکن خواهد بود. برخی از نشانه های ترسیم شده در اراضی و صخره زارها تنها به منظور مژده دادن ترسیم شده اند. پیدا کردن امانت اصلی نیز مستلزم یافتن نشانه های دوم و سوم می باشند. یکی از مهمترین علامت هایی که بر روی سنگ های روی زمین ترسیم شده، اشکال قطعه قطعه شده می باشد. اینها خرس لنگ، یک چشم، گل بی برگ، کشیش لنگ و امثال آنها هستند. کشف اعضا و تکه های ناقص این اشکال لازم و ضروری است. امانت در زیر قطعه ناقص نیست. باید در نزدیکی آن جستجو شود. اطلاعات آن در قسمت مربوطه آمده است. صلیب هایی که به نشانه سوگند بر روی سنگ روی زمین حک شده اند نیز بعضا به نشانه قبر، گاهی سروهای دو شاخه، درخت های عرعر کهنسال و گروه بلو طها محل فریب نیستند. درختهای تنهای موجود در اراضی و یا گروههای دوتایی و سه تایی و درختهای چند تایی دارای چیدمان هندسی از اهمیت برخوردارند.

2- جنگل ها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/2yer.jpg
جنگلها یکی از جاهایی می باشد که اکثر دفینه ها در آن دفن می شوند. در دفینه های جنگل به جای درختان رایج آنجا، تنها درختانی بالغ که احیانا در کنار مسیر عبور قرار دارند، ترجیح داده می شوند. در جنگلها مناطق پیچ و یا جاهایی که موقع نگاه کردن شبیه یک روستا هستند اهمیت دارند. جستجوکنندگان گنج باید از جای جنگل های قدیمی نیز اطلاعات کافی و خوبی داشته باشند.
در جاهای زیادی از جنگلها محل کلسیا و معبدها را می توان یافت. احتمالا امروزه این اماکن تخریب شده اند. از این رو با در نظر گرفتن حالت قبلی این اماکن شروع به بررسی محیط بکنید. البته همانگونه که اماکن بدون درخت امروزی در زمانهای قدیم جنگل و بیشه زار بوده اند، عکس این مطلب نیز صحیح است. در داخل تعلیمات مسیحیت نیز انزوا دریافت وجود دارد. به همین سبب موضوع ساخت معابد و کلیسا در داخل جنگل امری رایج بوده است. کشیش ها و راهب ها در این محل ها مشغول عبادت می شوند. باز به همین شکل، مشاهده می شود که برخی از صومعه ها نیز در داخل طبیعت و به دور از جامعه انسانی ساخته می شدند.

3- معابد و کلیساها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/3yer.jpg
خواه به دلیل اعتقادات و یا خواه به خاطر ایمنی، یکی از ترجیح های افراد دفن کننده کلیساها و معابد بودند. به طور کلی ورودی های کلیساها و اطراف آنها جاهایی بودند که انسانها رغبت بیشتری را بدان داشتند. لکن اتاق مخصوص کشیش ها و راهب ها مکانهای اصلی دفن گنج به شمار می روند. زیرا کشیش ها پول هایی را که از مردم و حکمرانان می گرفتند در اتاق های خود در زیر محراب کلیسا و یا داخل دهلیزهای میان خانه و کلیسا که مطمئن ومخصوص ساخته شده بودند، مخفی می کردند.
ترجیح انسانهایی که از بیرون آمده بودند و یا مردم دوره های بعد بیشتر حیاط کلیسا بوده است. لکن امروزه چنین دفینه هایی در حد صفر می باشند. این دفینه ها یا به تاراج رفته اند و یا به خاطر از بین رفتن محل دقیق حیاط دیگر قابل کشف نیستند. در مورد کلیساهایی با شکل و ساختار غار نیز باید گفت که قسمتهای جلویی یعنی جاهایی که در معرض دید هستند از نقاط ترجیح محسوب می شوند.

4- سواحل رودخانه ها و دره ها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/4yer.jpg
چنین جاهایی که جا به جایی و تغییر محل برایشان به راحتی ممکن نبوده، یکی از مکان های غیرقابل اجتناب برای پنهان کنندگان گنج بوده است، انسانهای قدیم که از نتیجه فلاکت باری چون سیل اطلاع داشتند، بیشتر مناطق سخت صخره زاری کنار رودخان هها را برمی گزیدند، چنین گنجینه هایی را به طور قطع در داخل ظرفهای سفالی و یا فلزی قرار می دادند. نقاط چرخش رودخانه ها و اطراف پل های قدیمی شایان توجه و بررسی هستند.

5- پایه های پل ها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/5yer.jpg
برای افراد دفن کننده گنج، پایه های پل ها نیز به اندازه مناطق اطراف آنها مناسب و مهم بودند. مخصوصا در مورد پل های سنگی علایم و نشانه هایی را می یابیم که قسمت پایه آن را نشان می دهند. این علایم گاهی برای ما به منزله نشانه ها و خطوط تزیینی می باشند، لکن در اصل به مفهوم اشیای مخفی شده می باشند. هیچ موردی را نمی توان به همه تعمیم داد؛ ولی از آنجا که ادعاهایمان در اکثر جاها تصدیق شده، بنابراین از مطرح کردن آن نیز عبایی نداریم. در پایه چنین پل هایی علایمی نظیر صلیب، گل، دایره و خورشید مشاهده می شوند. علایم کلی اینها هستند. البته استثناء نیز وجود دارد.

6- سرچشمه ها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/6yer.jpg
یکی از بهترین نقاط ثابت برای دفن کردن گنجینه، سرچشم هها می باشند. پیدا کردن آنها مستلزم وقت کافی است، زیرا جای بسیاری از آنها ناپدید شده اند، لکن خود چشمه ها نیز از مکا نهای مهم می باشند. قسمت بالایی آنها به فاصله 40 – 11- 7 قدم برای پنهان کردن اشیاء استفاده شده است. همچنین در دفینه های مربوط به چشمه، یکی از چهار جهت انتخاب شده و محاسبات از آن طرف بر روی چشمه انجام می شود. یک مشاهده گر زیرک این علامت ها را در مورد چشمه هایی که تخریب شده باشند پیدا خواهد کرد. بنا به گفته بعضی از کارشناسان گنج، دفینه های چشمه، نه در جهت جاری بودن آب بلکه دقیقا در خلاف جهت می باشند. لکن معلومات موثری را در این خصوص با شما مطرح می کنیم: فرد دفن کننده ای که چشمه و یک تپه نزدیک به آن را برای مثلث خود در نظر گرفته، مالش را در نقط های می گذارد که با چشمه و تپه تشکیل مثلث بدهد. فاصله بین چشمه و قله تپه 110 قدم بود و پول نقطه مثلث نیز در زیر صخره ثابتی در فاصله 110 قدمی آن بود.
اگر شرایط ساختاری چشمه ها مساعد بوده باشد، در مواردی گنجینه در داخل سنگ های به کار رفته در آن و زیر قاعده چشمه پنهان شده بود.
نشانه های عمومی این مکان ها عبارتند از ماهی، مار، لاک پشت و عما، دلیل دفن پول و طلاجات در کنار چشم هها، ثابت بودن جای آنها برای علامتگذاری و یک باور قدیمی هم وجود دارد که همانگونه که چشم منافذ خروجی آب خود را در اعماق آب از دید مردمان به دور نگه داشته اند، پولهای دفن کننده را نیز مخفی نگه خواهند داشت.

7- دوراهی ها (محل های قیچی):

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/7yer.jpg
کسانی که تصمیم به کار روی چنین محل هایی گرفته اند، بایستی به نحوی نقشه های قدیمی این مناطق را به دست آورده و یا با توجه به روایت به محل های آن دوره ای ببرند. در بین علامت ها، قیچی باز و بعضا نیز انبردست، چهار راه و قیچی شکسته نیز سه راهی را نشان می دهد (قیچی شکسته بعضا محل تقارن دو کانال آب را نیز نشان می دهد). چنین جاهایی به کثرت برای دفن گنج انتخاب می شده است. فرد دفن کننده، امانت خود را به همراه علامت هایی چون قیچی، انبردست، شمشیر ضربدری و نخ و سوزن دفن می کند.

8- داخل آسیاب و اطراف آن:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8yer.jpg
با توجه به یافته های باستان شناسی، انسانها از 8- 6 هزار سال قبل با گندم آشنا بوده و از آن استفاده می کرده اند. فعالیت هایی که روی گندم انجام می شد نیز معمولا به آسیاب محدود می گشت. اولین تاریخ استفاده از این سیستم را نمی دانیم، وی آنچه معلوم است، از زمان ساخته شدن اولین آسیاب تا به امروز، یکی از مکانهای اجتناب ناپذیر انسان همین آسیاب ها شده اند.
اطراف آب راه منتهی به آسیاب، قسمت های سفت بارگذاری آسیاب و نقاط دوردست جهت چرخش چرخ آسیاب همواره یکی از محل های دفن و اختفا بوده اند. بر اساس معلوماتی که بدست آورده ایم ، آسیابان امانتی خود را درست در پشت طاق راست در ورودی به آسیاب قرار می داده است. بر روی دفینه نیز سنگ درپوش گذاشته، ساروج ریخته و روی آنها نیز قطعه فلزی می کوبیده است. قطعه فلزی اصولا علامت دفینه می باشد، ولی کسانی
که از بیرون م یآیند فکر می کنند برای آنکه در از بیرون به دیوار نخورد به عنوان مانع بدان کوبیده شده است همانطور که می بینید هر کسی برای خود منطقی جهت دفن پول هایش دارد. بنابراین پیدا کردن منطق آنها و دادن حکم قطعی در مورد همه کاری غیرمنطقی خواهد بود.

9- تومولوس (تل خاکی) و فراز تپه های باستانی:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/9yer.jpg
اینها هم یکی از مهمترین جاها برای دفن می باشند. ما در اینجا به شرح و توضیح ساختار داخلی تومولو سها و تپه های باستانی نخواهیم پرداخت. برای دفن کنندگان بیرون و اطراف نزدیک این محل ها خیلی مهم هستند. نه تنها دفن کنندگان گنج، بلکه سازندگان تل خاکی هم زمانی که به فکر پیدا کردن جایی بهتر از تل خاکی برای پنهان کردن اموالشان می افتادند، عقلشان به جایی بند نمی شد، زیرا تل خاکی ها را رومی ها نیز مثل بسیاری دیگر از قبایل درست می کردند، بیزانس ها به عنوان بزرگترین غارتگران تاریخ، تل خاک یهای ساخته شده در زمان قدیم و نیز تل خاکی های ساخته شده در
دوره معاصرشان را به سبب تنگناهای اقتصادی غارت و چپاول می کردند به همین خاطر بود که در اواخر دوره بیزانس در داخل تل خاکی ها فقط و فقط جسد مرده قرار داده می شد، هدایای آن نیز در نقطه ای مخفی در اطراف نزدیک آن پنهان می شد.
با همین منطق، انسانهای دوره های پایانی بیزانس، با توجه به محل تل خاکی و تپه های باستانی مکانی را در نزدیکی آن برای مخفی کردن پول هایشان در نظر می گرفتند. زیرا این مکان ها هرگز تخریب و جابه جا نمی شدند.
چیز دیگری را هم که جستجوگران گنج باید بدانند این است که نه در دور های که تومولوس ها ساخته شد هاند، بلکه سالها بعد از آن ساکنین منطقه برای دفن کردن طلا و پول های خود به طور یقین با توجه به آن حرکت می کرده اند. در اطراف تومولوس ها معمولا درختانی با عمر دراز همچون بلوط و عرعر وجود دارند، یا در همان منطقه یک رود روان و یا تپه طبیعی که بتوان از آن به عنوان نقطه ثابت استفاده کرد وجود دارد. در چنین اراضی، افراد مصمم به فن طلا و پول به دنبال تشکیل سه ضلعی خود می گردند و مسافت را نیز اکثرا با قدم محاسبه می کنند. چنانچه نقشه و چیزی شبیه آن در دست نباشد، اطراف تل خاکی ها از این نظر باید بررسی شده و مناطق مذکور خارج از شک وشبهه نباشند.
امروزه نیز اگر انسان ها به جای خراب کردن تل خاکی ها (تپه های دست ساز) سعی در جستجوی اطراف آنها بکنند، کاری بدون ریسک و دردسر را انجام داده اند. چنین فعالیت هایی با مجوز نیز قابل انجام بوده به آثار تاریخی مان هم صدمه نمی زند.

10-کوهها و تپه ها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/10yer.jpg
همچنانکه در قسمت تومولوس )تل خاکی( شرح دادیم، این بار نیز تپه ها و کوه های کوچک طبیعی برای دفن کنندگان پول و طلا به منزله نقطه پرگار بوده اند. در صورتی که با یک روایت و یا نقشه در خصوص این مناطق مواجه شدید، تپه و اماکن اطراف آن همچون چشمه ، رود، پل، آسیاب و دوراه یها که به منزله نقاط همیشه ثابت هستند نباید از نظر دور شده و تحت بررسی قرار گیرند

11- صخره زارها و نوع قلوه سنگی:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/11yer.jpg
صخره زارها برای افرادی که در آنجا زندگی می کردند مهمترین گزینه شمرده می شد. در صخره زارهایی که سابقه تاریخی نیز دارند، اطلاعات مربوط به سنگ های افقی را قبلا و در بالا ارائه کردیم. در مورد سنگ های عمود نیز دفین ههایی و علامت هایی موجود است. بیشترین دفن گنج در صخره زارها مربوط به سنگ های محراب و زیر و روبروی سنگهای نشیمن می باشد. همچنین اشکال بعضی از حیوانات بر روی سنگ ها حک شده و در درونشان پولی به عنوان مژده و در اطراف نیز امانت اصلی قرار می گیرد. اشکال این حیوانات بیشتر از نوع اژدها، لاک پشت، فیل و اختاپوس می باشد. علاوه بر این، بیشتر در سکونتگاه های قدیمی بزرگترین بخش زندگی را مشاهده می کنیم. یکی از اینها قبرهایی هستند که در دامه و اطراف مراکز مسکونی پخش شده اند. اگر به قله نزدیکترین تپه کنار این مناطق نگاه کنیم، با تپه قلوه سنگی بزرگتری مواجه خواهیم بود. این قبرهای شاه، ملکه، رییس قبیله و یا فردی است که می توان وی را بزرگ خاندان نامید. می توانند از نوع قلوه سنگی بوده و یا با چنین سنگ هایی پوشانده شده اند. از آنجا که ثروتمند هیچ وقت در مزار فقیر نمی خوابد، این فرد در بلندترین نقطه دفن شده است. بعضا قبر دومی را در فاصله کمی از آن می بینیم. صاحب این قبر نیز پادشاه دوم و یا فردی درحد و انداز ههای شاه یا همان همسر وی می باشد. ما قصد نداریم این مکانها را به عنوان قبرهای مخصوص معرفی کنیم، زیرا در این نوع مکانها
مقدار آنچنانی از طلا و پول پیدا نمی شود. بت ها، قاشق و بشقاب و لوازم شخصی بیشتر یافتمی شوند.
از آنجا که این مکان ها با توجه به منظره خارجی به عنوان قبرهای بازشناخته شده اند، برای حفاری در آنجا مجوز صادر نمی شود.

12- مقبره های ساختگی:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/12yer.jpg

یکی از روش های معروف اختفاء مقبره های ساختگی هستند. از آنجا که در قسمت مقبره ها به اندازه کافی به آنجا پرداختیم، در اینجا تنها نظرش را به این نکته جلب می کنیم: جوامع ارمنی و راهزنان به خاطر اطلاع از ضعف مسلمانان در خصوص قبر و مزارها، پول و اموال خود را در این محل ها دفن کرده و بعدا برای باز پس گیری مراجعت می نمودند. به همین خاطر این قبرها را به شکل های مختلف درست می کردند. همچنین به خاطر وجود فرهنگ بد و آباد در فرهنگ مردمان ما، نام های افراد مقدس را بر روی مزارها نهاده به حفظ آنها کمک می کردند. در مورد این قبرها نیز باید دقت کنید. امکان دارد قبر یک مسلمان به اشتباه تخریب گردد. بهترین کار این است که پس از تحقیقات لازم در خصوص قبر بودن یا نبودن آن و احتمال وجود خزانه در قبر قلابی اقدام نمایید. برای کار در این محل باید مجوز داشته باشید. قبرهای قلابی معمولا دراز بوده با قبل هها هماهنگ نیستند. صندوق های ساخته شده برای قبرها با توجه به عظمت فرد آرمیده دراز ساخته شده اند. نباید این قبرهای دراز با قبرهای قلابی دراز در اراضی اشتباه گرفته شود.
13- غارها:

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/13yer.jpg
غارها نیز یکی از مطلو بترین جاها برای دفن توسط افراد بوده اند. هنوز نمی دانیم که معانی و مفاهیم غارهایی که با نامهای ایسلی، گازلی و کمرلی نامیده شده اند، دقیقا چه می باشد. اما افرادی که از ذکاوت و زیرکی بیش از اندازه لازم برخوردارند به این غارها تقدس داده و تا خواب و رویای مردم نیز وارد کرده اند. البته غارها اماکن مورد استفاده شان از زمان های بسیار قدیم بوده و این مکان ها را به عنوان خانه ، طویله و حتی مدارس به کار می برده اند. ولی هرگز برای دفن گنج استفاده نکرده اند. نمی خواهیم بگوییم که در این غارها به هیچ وجه پوی نیست، ولی غارهایی به ا سم ایسلی و گازلی
دارای گنج های مخصوص به خود نیز نیستند. فهم این مطلب بسیار پرفایده است. نباید با چنین مزخرفاتی وقت و پول جستجوگران گنج را هدر داد. و اين خيلي مهم است كه بدانيد اين دروغ ها باعث از دست رفتن پول و زمان گنج پژوه باهوش خواهد شد. حكاكي در مناسبت هاي مهم مشخص شده و يا در روزهاي مشخص كي سال به صورت دسته جمعي آ يين مقدس را انجام مي دادند

14- خانه ها :

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/14yer.jpg
براي گنجينه هاي شخصي مكانهاي خيلي مهمي بودند . انسانها جواهرات و پول ،اشياء با ارزش خود را در نزد كيترين محل ممكن به خانه خود دفن مي كردنند تا بتوانند به راحتي آن را كنترل كنند ودر جلوي چشم خود مخفي مي كردند اين كي رفتار طبيعي است. با اين حال شخص مخفي كننده گنج سعي خواهد كرد كه جاهايي را انتخاب كند تا كسي به آن محل شك نكند اين براي شخص مخفي كننده گنج خيلي مهم بوده است.
وقتي كه خانه را مي خواهيم جستجو كنيم اول از همه جستجو خودمان را از اين نقاط شروع مي كنيم . اين سئوال مهم را باز هم از خودمان مي پرسيم كه (اگر من بودم گنج را كجا مخفي مي كردم) خيلي وقت ها جواب صحيح دادن به اين سئوال ممكن نخواهد بود زيرا بيشتر وقت ها زاويه ديد و طرز فكر كردن انسان ها با هم فرق مي كند. شايد مكاني كه براي شخصي خيلي مهم باشد براي شخص ديگري اصلا مهم نباشد
در اين جور مکانها صاحب مال ، مال خود را چه در داخل خانه ويا چه در باغچه حياط خود بگذارد در هر صورت جايي را انتخاب خواهد کرد که هميشه جلوي چشمش باشد. بخاطر همين پنجره هاي اتاق خواب را به راحتي خواهد ديد . جاها و نقطه هايي كه از پنجره اتاق زاويه ديد آنجا را داشته باشد مي تواند مال خود را مخفي كند.
مكانهاي اصلي خانه كه مي تواند مكان مخفي كردن گنج باشد به ترتيب زير است مکانهایی كه در آنجا غذا و نان مي پختند (اجاق ها). در اين جور مكانها همانطور كه مال مي تواند دقيقا زير آتش باشد در داخل دودكش نيز مي تواند باشد ويا كنار خاكستر اجاق نيز مي تواند باشد
زير پله ها… وقتي كه اينجور مكانها را بررسي مي كنيد همانطور كه پله ورودي به خانه را بررسي مي كنيد در داخل ، پله هاي طبقات بالايي را هم به دقت بررسي كنيد. مهمترين نقطه پله ها آخرين پله ويا از آخر سومين پله است . مخصوصا پله هايي كه با سنگ و قلوه سنگ پر شده خيلي مهم هستند
ورودي درها… در ورودي كيي از مكانهايي است كه خيلي از انسان ها به آنجا شك نمي كنند. دري كه به بيرون باز مي شود زير قسمت ورودي داخل را به دقت بررسي نما ييد. درخت هاي داخل حياط با عمر طولاني … اين درختان بيشتر ممكن است درخت توت ، گلابي ، و گردو باشد . و بعضي وقت ها درخت هايي با عمر طولاني مثل كاج ، سرو كوهي ، گلابي وحشي نيز ميتواند باشد . زيرا اين درخت ها و يا مسافتي مشخص شده از اين درختها را بايد با دقت بررسي نماييم.
اگر به اين نوع درختها در مورد گنجينه شك كرديم. از طرف خانه به درخت نگاه مي كنيم و در همان جهت حدودا 3 – 5 – 7 قدم و اطرافش را جستجو مي كنيم و اگر از كي نوع درخت دو يا سه و یا چند عدد باشد در اين حالت سعي خواهيم كرد كه در بين درخت ها كي ارتباط هندسي درست كنيم

علی عزیزیان

 

چه دستگاهی بخرم

سلام دوستان

این سوال ، سوال همه کسانی است که قصد کاوش دارند و میخوان دستگاه بخرند اولین سوال این است که چه دستگاهی بخرم؟ برای مناطق من کدام دستگاه مناسب است؟ دوستانی بوده اند که با من تماس گرفته اند و میگن که بخدا من دیگه گیج شدم هر کسی یه چیز میگه . یکی میگه این خوبه اون یکی میگه اون بده بخدا مانده ام چکار کنم . حرف چه کسی را باور کنم ؟ نقطه زن پالسی بگیرم یا نقطه زن تصویری؟ با ردیاب میشه نقطه زد؟ دستگاهی هست که هم نقطه زن باشه و هم ردیاب؟ اصلا کدام ردیاب خوبه؟ ردیاب نباشه میشه کار انجام داد؟ بخوام یه نقطه زن را با یه ردیاب مچ کنم کدام دو دستگاه را بخرم؟و دها سوال دیگه که هر روز از من میپرسند در سلسه مباحث ” چه دستگاهی بخرم” سعی میکنم به این سوالات پاسخ دهم . حال باور کردن این مطالب به عهده خودتان است . باور کردی ضرر نمیکنی باور نکردی فردا کلاه سرت رفت دیگه پشیمانی سودی نخواهد داشت . بعضی ها به من گفته اند که شما تعصب خاصی برای فروش دیپر دارید. بخدا برای من فرقی نمیکنه دوستانی که با من تماس گرفته اند و در مورد مکان های خودشان توضیح داده اند برحسب مورد دوستان به انها دستگاه معرفی کرده ام و به هیچ کس نگفته ام که بیا از من بخر ذهنیت اول من راهنمایی است بعد فروش . زمانی که من میبینم دیپر ایکس3 در بین پالسی ها بیشترین عمق را دارد وظیفه خودم میدانم که به عنوان دستگاهی که بیشترین عمق را در بین پالسی ها میزند معرفی کنم. اجباری هم نیست حتما یکی  دیپر ایکس3 بخره شاید یکی اصلا ازش خوشش نیاد و لورنز را به دیپر ترجیح بده اصلا به نظر من اشکال نداره من لورنز را رد نمیکنم ولی بعد از دو سه دستگاه دیگه قبولش دارم به هر حال خیلی پیش امده که دستگاهی معرفی کرده ام که خودم برای فروش نداشته ام مثلا تصویری KS700 را برای انها معرفی کرده ام که خودم اصلا برای فروش ندارم و موارد اینچنینی برای من زیاد پیش آمده پس از این بابت خیالتان راحت باشید که برای منافع خودم نمیگم .

اول از همه در مورد مکانهای کاوش و سنجیدن دستگاه مرتبط با آن مکان ها خلاصه مطالبی را عرض میکنم بعد شروع میکنم به معرفی دستگاهها . دوستان اینکه انتظار داشته باشید که یک دستگاه بخرید و آن دستگاه به همه نیازهای شما جواب بده وجود ندارد یا دستگاهی که هم نقطه زن و هم ردیاب داشته باشه تا به امروزکه ششم تیر 96 است تولید نشده . یا دستگاهی که بشه مثلا یه تومولوس را که عمق بالایی داره اسکن کنید و با همان دستگاه قبر کاوش کنید وجود ندارد .

پس شما یا باید چند دستگاه بخرید ویا دستگاهی بخرید که 50 الی 60 درصد بتواند مکان های مد نظر شما را پوشش دهد . پس من مجبورم براساس ذهنیت اپراتورها دستگاهها را طبقه بندی نمایم :

الف : دستگاه مناسب برای کاوش قبر و یافتن فلزات ریز کدام است ؟

سیستم های وی ال اف بهترین گزینه برای این نوع کاوش است . بنده بنا به تجربه 20 ساله خودم چند دستگاه در این گروه معرفی میکنم توجه داشته باشید که این لیست نسبی است شاید فردا دستگاهی تولبد بشه که در این جدول جا بگیره ولی فعلا بهترین موجودی بازار برای این گونه دستگاهها بدین شرح است :
1- ایکس پی دیوس (xp deus)
ساخت فرانسه
2- اینکا (inka)
ساخت بلغارستان
3- ریسر2 (Racer 2)
شرکت ماکرو ترکیه
4- جی پی ایکس 5000(GPX5000)
ساخت مینلب استرالیا

فلزیاب پالسی : در ادامه سلسه مطالبم در خصوص ” چه دستگاهی بخرم ” میرسیم به دستگاههای پالسی یا همان بوقی که اکثر اپراتور ها با آن آشنا هستند این دستگاهها به نسبت سیستم های وی ال اف از عمق بالایی برخوردارند و حدود 80 درصد کسانی که موفق بوده اند با پالسی به موفقیت رسیده اند .اپراتور فلزیاب پالسی اگر به دستگاه خود مسلط شود و مساله بالانس را رعایت کند و تنظیماتش را بر اساس خاک منطقه خود تنظیم نماید براحتی میتواند کاوش موفقی داشته باشد.اپراتوری هر یک از گروههای وی ال اف و پالسی و تصویری با هم متفاوتند و رعایت اصول کاوش در همه انهاالزامی است .
در زیر چند نمونه از بهترین پالسی را نام میبرم . هر چند شاید نظر برخی دوستان به غیر این موارد باشد بنده به نظر همه اساتید و دوستانی که عمری در این راه سپری کرده اند به دیده احترام می نگرم .

1-دیپر ایکس 3 : از لحاظ عمق بیشترین نفوذ را در بین همه پالسی ها دارد و از همه آنها دقیق تر است
2- دیپ سنس : بعداز دیپر 2 بالاترین عمق را دارد
3-لورنز زد وان : این دستگاه اگر با کابل یونیورسال 12 متری استفاده شود عمق خوبی را کاوش خواهد کرد
4- پالس استار 2 : یکی از دستگاههای پالسی قدیمی است که عمق نفوذ خوبی دارد
5-لند کرافت ساخت شرکت رکس بلغارستان : این تنها دستگاهی در بین پالسی هاست که میتواند یک فلز 10 سانت در 10 سانت جدید را در عمق 190 سانت شناسایی کند ولی ایرادی که دارد حساسیتش به ذرات میباشد که این برای اپراتور خسته کننده است

فعلا 5 مورد بیان شد دستگاههای زیادی میتوانست در این لیست قرار بگیرد ولی بنده براساس عمق – دقت – حذف ذرات- و سایر ایتمها این 5 دستگاه را معرفی کردم .هستند دستگاههایی مانند استینگر2- اس اس پی 5100و چند دستگاه دیگه که کارایی خوبی دارند.

درپایان متذکر میشوم که همیشه سعی کنید دستگاه را با آموزش حرفه ای خریداری نمایید

قبل از خرید با فروشنده حرف بزنید و در مورد اموزش وسیله هم ازش بپرسید . متاسفانه خیلی از دوستان آموزش را نادیده میگیرند در حالیکه خیلی مهم است . بدون آموزش شاید شما بعداز 3 سال به تجربیاتی برسید ولی اگر اموزش پیش یک فرد باتجربه ببینید و یا خرید از کسی که سابقه کار با آن دستگاه را دارد با یک ماه تمرین مثل همان فرد آموزش دهنده خواهید بود. در این کار زمان خیلی مهم است .

پس سعی کنید از افرادی که اپراتور هستند و با انواع دستگاهها کار کرده اند و کار فروشندگی هم میکنند خرید داشته باشید

فلزیاب تصویری: حالا میرسیم به فلزیابهای تصویری که اسم خیلی دهن پری دارند ” فلزیاب تصویری” و ذهنیتی که از این اسم نزد تازه کارها ایجاد میشه دیدن فلز در زیر خاک است که فعلا عملم و تکنولوژی به اون حد نرسیده که چیزی مثل دستگاه سونوگرافی تصویر بده بیرون قبلا در پست های قبلی در مورد تصویری عرض کرده ام که نباید زیاد به فلززنی این دستگاهها دل بست به خصوص فلزات با ارزش .بیشتر برای یافتن حفره – تونل – راه ورودی مقبره ها و … بیشتر کاربرد دارند. البته بازهم اپراتور اگه ماهر باشه میشه فلز را هم تشخیص بده . در سیستم های تصویری زمانی که اسکن انجام میدهید زیر زمین هر چیز سفت و سختی باشه دستگاه اونو بصورت رنگ قرمز نمایان میکنه حالا این چیز سفت چه سنگ باشه چه فلز هر دو به یک رنگ درمیاد در اینجا نقش اپراتور و انالیزور تصویر به خوبی نمایان میشه این اپراتور است که میتواند تشخیص دهد که سنگ را گرفته یا جنس را. به هر حال وارد بحث آموزش آن نمیشوم علاوه بر اینها وقت گیر بودن کار با این سیستم ها از مشکلات دیگر این نوع سیستم ها هستند . دوستان عزیز من همیشه چه در سایت و چه در کانال حرفهایم را رک و صادقانه گفته ام که این نوع حرف زدن به مذاق یه عده خوش نیماد ولی من برعهدی با خودم بستم که نزار از یک وسیله بیش از اغراق بشه پایبند هستم و هدفم از این همه پست در مورد دستگاهها اینه که با دانش و معلومات کافی دستگاه بخرید . من دستگاه تصویری را رد نمیکنم همیشه گفته ام در کنار یک دستگاه پالسی خیلی کارمد خواهد بود. به طور خلاصه منظورم اینه که انتظار رویایی از تصویری نداشته باشید . در زیر چند دستگاه تصویری که به نسبت سایر تصویری ها از عملکرد خوبی برخوردارند فهرست وار معرفی میکنم :

1-فلزیاب تصویری

examiner

2- فلزیاب تصویری
deeper x3 3d

3- فلزیاب تصویری :
uxo radar

اینهم چند دستگاه تصویری که دوستان خودشان میتوانند در مورد آنها از منابع مختلف اطلاعات کسب نمایند

علامت های شکسته شده

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/siniq.jpg

برای کسانی که در امور جستجوی گنجینه ها فعالیت دارند، یکی از مهم ترین عوامل یا حتی گاهی مهم ترین عامل در رسیدن به گنج، علامت های موجود در طبیعت می باشند. این نشانه ها که در زیر خاک یا بر روی صخره ها قرار داده می شوند، یکی از راه های رسیدن به محل های سکونت قدیمی، مزارها، گنجینه ها و اشیای دفن شده در زیر زمین می باشند.
چیزهایی که در حیطه باستان شناسی به عنوان «سمبل »، در زبان انگلیسی »Symbol« و در اصطلاح میان گنج پژوهان «نشانه » یا «علامت » شناخته می شوند در واقع یک نوع الفبا هستند. نوشته هایی هستند که با خواندن آنها به خیلی از راه حل ها و نتایج می رسیم. علم کتیبه خوانی Epigraphy  که یکی از شاخه های باستان شناسی است وجه علمی و دانشگاهی این کار می باشد. در درس های رشتۀ کتیبه شناسی و کتیبه خوانی، موضوعات مربوط به خط ها و سیستم های علامت گذاری قدیمی که وسیلۀ بیان اندیشه های تمدن های گذشته بوده و با تکنیک های دفن گنجینه ها، فرهنگ و آیین های کفن و دفن مردگان و فرهنگ زندگی آنها در ارتباط هستند، در حد امکان مطرح می شود. با استفاده از این علم و این قبیل معلومات، باستان شناسان نیز در بسیاری از موارد موفق شده اند بوسیلۀ علامت هایی که گذشتگان از خود بجا گذاشته اند مکان هایی که نسبت به وجود آنها شبهاتی وجود داشته، یا اماکنی که محل آنها جستجو می شده، یا اماکنی که فقط افسانه و صحبت آنها وجود داشته را کشف کنند. در نتیجه کسانی که در حیطۀ علمی و آکادمیک این کار فعالیت دارند نیز از وجود این اشکال و علایم بهره می برند، برای رسیدن به نقاط مورد نظرشان از راهنمایی این نشانه ها استفاده می کنند.
کسانی که به دنبال گنجینه ها هستند نیز به نوعی از راهنمایی های این علایم و نشانه ها استفاده کرده و به کمک آنها در رسیدن به هدفشان تلاش می کنند. اما تمامی اطلاعات این گروه دوم در این زمینه از راه شنیدن بدست آمده است. به همین دلیل نیز بیشتر اوقات هنگامی که با یکی از نشانه هایی که در طبیعت گذاشته شده است روبرو می شوند شروع می کنند به کندن اطراف آن علامت.
در صورتی که، به احتمال زیاد پیدا کردن گنجینه در زیر هیچ «اولین علامت » کشف شده ای ممکن نمی باشد. اما در اینجا استثنا هم وجود دارد و آن هم مواردی هستند که شیء دفن شده یک گنجینه نبوده و یک قبر یا مشابه آن می باشد که فقط جنبۀ تاریخی دارد. اما اگر موضوع گنجینه در میان باشد گفتۀ ما صادق است و انسان های قدیم که خیلی زرنگ تر از ما بوده اند هیچگاه درست در زیر علایمی که از خود بجا می گذاشتند پول قرار نداده اند.

هر گونه نشانۀ موجود در طبیعت اگر اشاره به پول یعنی گنجینه ای ارزشمند داشته باشد به احتمال بسیار زیاد بین آن نشانه و گنجی که به آن اشاره دارد مسافت معلومی وجود دارد. متخصصانی که توانسته اند تمدن های گذشته و طرز تفکر انسانهایی که در زمان آن تمدن ها زندگی می کردند
را تا اندازه ای تحلیل کرده و بفهمند، به کمک راهنمایی یک علامت، بدون استفاده از هرگونه ابزار و تجهیزات، و با خطای بسیار کم می توانند شیء پنهان شده را بیابند. بطور مثال تصویر یک تپانچه یا یک مار یا تصویر مرغی در کنار جوجه هایش جای یک شیء دفن شده را نشان می دهد. یک فرد متخصص هنگامی که با اینگونه نشانه ها روبرو می شود با تخمینی بسیار نزدیک می داند که شیء پنهان شده در چه عمقی قرار دارد. در اینجا همانقدر که معلومات و تجربیات شخص متخصص اهمیت دارد، سالم بودن علامتی که می بایست بررسیشده و ما را به هدف برساند نیز اهمیت دارد.
به عنوان مثال، اگر در جایی از تصویر یک تپانچه صحبت شود احتمال وجود گنجینه ای مطرح است. کسی که در مورد نشانه خبر می دهد چیزی که دیده است یا می داند را تعریف می کند؛
اما در خیلی از موارد نیز با چنین سخنانی روبرو می شویم؛
– من قبلا دیده بودم اما در حال حاضر شکسته شده است.
– من ندیدم اما برادم و یا فلان شخص دیده بود، اما الآن شکسته است.
– من دیده بودم اما با وجود اینکه دوباره بارها رفتم و گشتم پیدایش نکردم.
– نشانه درست در همینجا بود، ما آنرا شکستیم.
در مورد نشانه ها و علایمی که به این صورت تخریب یا نابود می شوند، حتی اگر شخص متخصص باشد هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. در نتیجه پیدا کردن شیء یا اشیاء مورد نظر خیلی مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد بود.
در اینگونه موارد تنها کاری که می توان انجام داد تکیه کردن به توضیحات و گفته های شخصی است که نشانه را دیده بوده. اما در اینجا این مشکل وجود دارد که کسی که از زبان علامت ها چیزی نمی داند در مورد علامتی که قبلا دیده است حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت.
با این مثال می توانیم این موضوع را بهتر توضیح دهیم؛ شخصی نزد ما آمده و از پیدا کردن تصویر یک «نعل » بر روی صخره ای خبر می دهد. این سمبل در زمینۀ گنج پژوهی واقعا خیلی مهم است. لازم است که همان علامت در دو جای مختلف به تصویر کشیده شده باشد. یکی از آن نعل ها می بایست درست در اندازۀ نعل یک اسب بوده و دیگری باید کمی کوچکتر باشد. علاوه بر این، جای میخ هایی که بر روی نعل به تصویر کشیده شده است و تعداد آنها دارای اهمیت می باشد.

هنگامی که از شخصی که نزد ما آمده دربارۀ این موضوعات می پرسیم درباره چیزهایی که بخاطر می آورد تردید داشته و با قطعیت نمی تواند پاسخ گوید. بعلاوه، شاید هیچ خبری از علامت نعل دوم نداشته باشد. از اینکه جهتِ تصویر نعل به کدام طرف بوده است و اینکه آیا در کنار نعل کنده کاری یا برجستگی کوچکی به اندازۀ نخود وجود داشته است یا نه هیچ اطلاعی ندارد.
چیزهایی که بیان کردیم تنها یک بخش از موضوعاتی است که دربارۀ علامت یک نعل باید به آن دقت شود. این موضوع هم وجود دارد که آیا تصویر دیده شده واقعا تصویر یک نعل بوده است یا خیر. زیرا دو تصویر متفاوت دیگر بسیار شبیه به نعل وجود دارد که گنج پژوهان زیادی از آنها اطلاعی ندارند.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/nal309.JPG

اشکال A و B تصویر یک نعل هستند.
تصویر C علامت یک غار یا یک تونل می باشد.
تصویر D آخرین حرف از الفبای یونانی، یعنی امگا می باشد و در زمینۀ گنج ها در بسیاری از موارد به طلا و یا ارزش بسیار بالایی اشاره می کند.
در اینجاست که هنگامی که دربارۀ تصویر شکسته شده ای سوالی می پرسیم، اگر کسی که آنرا دیده است معلوماتی دربارۀ آن نداشته باشد، قادر به پاسخگویی نبوده و نمی تواند تصویر را تعریف نماید. در اینگونه موارد شخص متخصصی که از زبان علامت ها آگاه است کار زیادی از دستش بر نمی آید و حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت.
خیلی از مواقع انسانهایی که علامتی را پیدا می کنند برای اینکه دیگران آن را نبینند و دستشان به گنج نرسد، علامت را شکسته و از بین می برند. گاهی نیز صاحبان اراضی به دلیل خسته شدن از رفت و آمد گنج پژوهان دست به تخریب علایم می زنند. مورد قابل توجه دیگر این است که برخی از انسانها بخصوص کسانی که در روستاها زندگی می کنند گاهی سنگها و ستونهای سالمی را که در خرابه های یک منطقۀ باستانیِ نزدیک محل سکونت خود پیدا می کنند از جای خود برداشته و به خانه می برند و در ساختن دیوار از آنها استفاده می کنند. اگر تکه سنگی که با خود برداشته اند شکل دلخواه آنها را نداشته باشد نیز آنرا در اندازه و شکلی که می خواهند تراش داده و می شکنند. در هر حالت انجام چنین کارهایی اصلا درست نمی باشد. این کار نه به کسی که نشانه ای را دیده و از بین برده و نه به دیگران فایده ای نمی رساند.

در این رابطه حقیقت دیگری وجود دارد که فکر می کنیم بیان آن در اینجا می تواند مفید واقع گردد؛ برخی از اقلیتهایی که اجدادشان در بسیاری از جاهای ایران اقامت داشته و پس از خیانت به مردم ايران از این سرزمین تبعید شده اند، برای اینکه مکان پولهای اجدادشان پیدا نشود دست به تخریب نشانه های موجود در خاک کشورمان می زنند. گاهی نیز این بیگانگان برای تخریب سمبل ها و نشانه های مربوط به دفینه ها و گنجینه ها اشخاصی از میان هموطنان خودمان را اجیر می کنند.

علی عزیزیان

معانی مختلف علامت ها

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، ممکن است یک علامت در همه جا مفهوم یکسانی را نرساند، همچنین علایم و سمبل هایی نیز وجود دارند که در همۀ جاهایی که استفاده شده اند تقریباً یک معنای مشترک و واحدی را می رسانند و نشان دهندۀ افکاری کم و بیش یکسان هستند. علاوه بر اینها علامت ها و اشاراتی نیز وجود دارند که نظیر آن در هیچ جای دیگر نیست و مخصوص به شخصی است که از آن استفاده کرده است.
یکی از سختی های کارِ جستجویِ گنجینه ها خواندن علایم و نشانه ها و کشف رمز آنها است. نباید فراموش کنیم کسانی که گنجینه ای را پنهان می کنند و به امید اینکه روزی بازگشته و محل آن را پیدا کنند علایم و نشانه هایی قرار می دهند انسانهای با هوشی هستند. شاید آنها به منظور پیدا کردنِ مناسب ترین محل برای پنهان کردنِ گنجینۀ خود و مناسب ترین روش های پیدا کردن آن گنجینۀ پنهان شده، روزها و هفته ها اندیشیده باشند. این گونه طرز تفکر در بیشتر علامت ها و نشانه های گنج ها مشهود است. هیچ کس درست در بالای محلی که گنجینه اش را دفن کرده، تخته سنگی که بر روی آن که «در اینجا گنج وجود دارد » نوشته شده باشد قرار نمی دهد. در اینجا اولین کاری که باید انجام دهیم این است که برای فهمیدن اینکه گنجینه بوسیلۀ چه کسانی و در چه دوره ای از تاریخ و پنهان گشته است تلاش کنیم.فهمیدن این موضوع نیز این مجبوریت را به دنبال دارد که اطلاعات و معلوماتی دربارۀ طرز فکر آن مردم، سمبل ها و علایم دینی آنها، و مهم تر از همه خط و الفبایی که از آن استفاده می کرده اند داشته باشیم.
به یاد داشته باشید گاهی ممکن است علایمی که با آن سر و کار دارید و یا مفهوم و ارتباط بین آن علایم، نتیجۀ طرز نگرش و طرز فکر شخصی پنهان کنندۀ گنجینه باشد. در این گونه موارد برای یافتن مفهوم علایم و فهمیدن منطق نهفته در آنها تلاش ذهنی بسیاری لازم است، و در صورت امکان باید به شخص متخصص و مجرب این کار رجوع کرده و از او کمک گرفت. داشتن اطلاعات در زمینه تاریخ و باستان شناسی، آشنایی با علم کتیبه خوانی، داشتن معلومات در زمینه سمبل ها و علایم، در کنار تمام اینها داشتن هوش و درایت بالا و همچنین تجربیات در زمینه گنج یابی، احتمال رسیدن به هدف را بالا می برد.
انسان های عهد قدیم مانند ما از ارقام و حروف الفبا استفاده نمی کردند. اولین نمونه خط و الفبا در حدود قرن 15 قبل از میلاد و توسط اقوام سامی (اقوامی ساکن در مناطقی مانند لبنان، فلسطین، اردن و مناطق صحرای سینای امروزی) ابداع شده است؛ یعنی در حدود 3500 سال پیش. در ادوار اولیه ای که خط استفاده می شده، بیشتر از علامت ها و اشکال مختلف برای این کار استفاده می کرده اند. خط بعدها بوسیله الفبای یونانی به شکل پذیرفته شده ای در میان تقریبا تمام ملتها در آمد که بصورت مشترک از آن استفاده می کردند.
وقتی نگاهی کلی به تاریخ خط داشته باشیم، می توان به این نکته پی برد که تقریبا تمامی گونه های الفبایی که امروزه از آن استفاده می شود از نسل الفبای فنیقی هستند. ایران بخاطر شرایط جغرافیایی خاصی که دارد سیر تکاملی تقریبا تمامی انواع الفبا را به خود دیده است. تمدن های زیادی بر این سرزمین حکومت کرده و هر کدام نیز آثاری از خود بجا گذاشته اند. مواجه شدن با آثار این تمدن ها و به تبعِ آن مواجه شدن با انواع سمبل ها، علامت
ها و حروف و ارقام الفبایی در شرق تا غرب این سرزمین امکانپذیر است.

 

منطق نهفته در علامت ها

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/366mn.jpg

استفاده از اشکال و علایم توسط انسانهای اولیه، در ابتدا در جهت رفع مشکلات و سختی های زندگی بود، بعدها در امور اقتصادی )خرید و فروش کالا، ایجاد پول، حساب و امور نظیر این( مورد استفاده قرار گرفت، اما ما در اینجا سعی داریم بیشتر به جنبۀ استفاده از علایم و نشانه ها در زمینۀ گنجها و دفینه ها بپردازیم. بنابراین به نوعی وارد یکی از بخشهای «علم کتیبه خوانی (Epigraphy)می شویم.
مطالبی که در این زمینه خواهیم گفت ارتباطی به علم باستان شناسی نداشته و قسمتی از آن نمی باشد. در واقع باستان شناسان کار گنج پژوهان و جستجوی گنج و دفینه را بیشتر یک کار سینمایی به حساب می آورند نه یک کار علمی. از یک نظر اینطور فکر کردن آنان به نوعی درست است؛ ما نیز بوسیله تجربیات بسیاری که در طول سالیان دراز در این کار بدست آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که تقریبا تمامی کسانی که در ایران به کار گنج پژوهی مشغولند، کارشان را از روی هیچ علم خاصی انجام نمی دهند. اطلاعاتشان در این زمینه کاملا بی اصل و اساس بوده و آنها را از راه شنیدن از دیگران بدست آورده اند.

همواره باید به این امر توجه داشته باشیم که علامت های هم شکل گاهی معانی متفاوتی را می رسانند. علاوه بر اینکه از جنبه های مختلفی به بررسی علامتها خواهیم پرداخت، خواستار آن هستیم کهموارد زیر را نیز به اطلاع خوانندگان برسانیم:
هر علامت با تمدنی که از آن علامت استفاده کرده، همچنین سطح علمی، بافت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سنی مردم آن تمدن و موارد دیگری از این قبیل ارتباط نزدیکی دارد.
هر علامت و سمبل با توجه به معیارهای زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
– رمزهای ارقامی
– رمزهای الفبایی
– رمزها و سمبل های دینی
– علایم اجتماعی
– اشکال حیوانات
– اشکال سکه ها و پولها
– موجودات طبیعت
در مورد هر علامتی که پیدا می کنیم قبل از هر چیز باید این نکته را بررسی و مشخص کنیم که آیا علامت مذکور مربوط به یک گنج است یا خیر .بدین ترتیب از تلاش های بیهوده در راستای کشف گنجی که وجود خارجی ندارد، و هدر دادن پول، زمان و امیدهایمان جلوگیری خواهد شد.
گنج پژوهی که امروزه در بسیاری از جاها به عنوان یک حرفه تلقی می شود، برای مردم ما تنها عبارت است از شنیدن یک سخن در این رابطه و به دنبال آن، به دست گرفتن بیل و کلنگ. در حالیکه گنج پژوهی عرصه ای است که از جهات بسیاری نیاز به تخصص دارد.
متداول ترین محرک در میان جستجوگران گنج در کشور ما شنیده ها و روایات است .به محض اینکه علامت یا نقشی را بر روی سنگی در کوه یا مزرعه یا حیاط خانه می بینند، خیال پولدار شدن به سرشان زده و به محاسبۀ این امر می پردازند که چگونه و کجا را حفاری نمایند.
اصلا به این موضوع فکر نمی کنند که علامتی که دیده اند نشان یک دفینه است یا نه. همچنین برای اینکه بفهمند چگونه گنج خیالی خود را پیدا کرده و از داخل زمین بیرون آورند، موضوع را به اطلاع اطرافیانشان رسانده و نظر آنها را جویا می شوند.
یکی از مواردی هم که ما زیاد به آن برخورده ایم، داستانهایی است که پدر بزرگ ها و مادر بزرگها درباره گنج هایی که در زمینهای اطراف مدفون است تعریف می کنند. شاید روزی شخصی را دیده باشند که شیئی یا مقدار پولی را در زمین چال می کند، شاید هم روزگاری خودشان مقداری پول در جایی خاک کرده اند و در بستر مرگ می خواهند جای آن را به فرزندانشان نشان دهندو …
بسیاری از جستجوگران گنج در اغلب جستجوهای خود بدون اینکه چیزی پیدا کنند به کار جستجو پایان می دهند؛ در صورتی که جستجوی گنج دقت بسیار و بررسی دقیق نیاز دارد. گاهی دو سنگ نوشتۀ مشابه یا دو علامت مشابه بر روی دو سنگ قبر قدیمی می توانند علامت دهندۀ گنج باشد و تفاوت اندک مابین این دو نشانۀ مشابه ممکن است اشاره کننده به محل گنج باشد.
گاهی شکستگی کوچک گوشۀ تخته سنگی میتواند نشان دهندۀ راستای گنج پنهان شده باشد. گاهی یک علامت فلش، نقش یک ماهی یا حیوانی که به سمت خاصی قرار گرفته همانطور که می تواند نشانگر جهت گنج باشد، در عین حال می تواند برای گمراه کردن، درست جهت خلاف را نشان دهد.
فرهنگ ها، اعتقادات، و طرز فکر کسانی که این علایم و نشانه ها را بکار برده اند خیلی مهم است. این کار مکتب و آموزشگاه خاصی ندارد، در این رابطه قوانین دقیقی که حتما باید رعایت می شده است هم وجود ندارد. اعتقادات، فرهنگ، طرز فکر و حتی شرایط روحی کسی که این علامت ها را باقی گذاشته است مهم ترین عامل مشخص کنندۀ پیام این علامتها می باشد. و حل این قبیل معماها و کشف این قبیل رمزها به هیج وجه کار آسانی نیست.
برای کسانی که می خواهند از این مطالب به منظور پیدا کردن گنج کمک بگیرند باید متذکر شویم که؛ هیچ پنهان کنندۀ گنجی علامتی مبنی بر این که «گنج من در فلان جا پنهان شده است، بروید و آن را بردارید » از خود باقی نمی گذارد. این رفتار هم با طبیعت انسان مغایر است و هم با منطق این کار. کسی که ثروت و گنجینه ای را پنهان می کند این کار را به این منظور که دیگری از راه رسیده و به راحتی اموال او را بردارد و برود، انجام نمی دهد، و علایم و نشانه هایی که می گذارد برای راحت کردن کار جستجوگر گنج و به زحمت نینداختن او نیست.
علایم و نشانه ها به منظور گم نکردن محل اشیایی که پنهان می شود قرار داده می شوند. برای یافتم منطق نهفته در این علامت ها نیز به همان اندازه که دانش اهمیت دارد، تجربه هم لازم است.امروزه اغلب کسانی که به این کار مشغولند، بیشتر از آنکه به دنبال یافتن مفهوم علامت هایی که آنها را به گنج می رساند باشند، به کمک سمبل هایی که مفهوم کلی و عمومی دارند و نیازی به حل معمای آنها نیست، به دنبال کشف گورستانها و آثار باستان هستند. پس از کشف این گونه آثار قدیمی نیز به حفاری محوطه مشغول می شوند تا شاید بتوانند چیز ارزشمندی برای خودشان بیابند مفهوم علامت ها و مفهوم سمبل ها دو مقولۀ جدا از هم می باشند. سمبل ها بیشتر جنبه عمومی و جهانی دارند و در دنیا بصورت سیستم مشترکی در آمد هاند که در همه جا از آنها بصورت مشابه استفاده شده است. به همین دلیل برای فهمیدن یک سمبل باید دانش و معلومات خاصی داشته باشیم.
اما در مورد نشانه ها و علامت های گنج ها موضوع کمی متفاوت است، برای فهمیدن این علامت ها و حل معمای آنها بیشتر از دانش و معلومات، به هوش و درایت بالا نیاز است، در اینجا تجربه مهم تر از علم و دانش می باشد.
در این زمینه تنها کسی می تواند از شانس موفقیت بالایی برای رسیدن به هدف برخوردار باشد که در زمینه باستان شناسی تحصیلاتی داشته، تا اندازه ای به به علم کتیبه خوانی و کتیبه ها حاکم باشد، در زمینه سمبل ها معلومات و اطلاعاتی داشته باشد، با حروف و ارقام عبری، سریانی، ارمنی، رومی، بیزانس و ایرانی آشنایی داشته و در کنار تمام اینها از تجربیاتی در زمینه گنج یابی برخوردار باشد.
با این حال امروزه ارزش این کار تا حدی پایین آورده شده است که در قهوه خانه ها و محافل مختلف بحث آن می شود و انسانهای زیادی تنها بخاطر دیدن یک نشانه یا شنیدن یک روایت شروع به کندن زمین کرده و به دنبال گنج می گردند.
بدتر از این، سودجویان و متقلبانی هستند که ادعای تخصص در این کار و دانستن زبان علامت ها را می کنند، مردم را فریب داده و باعث می شوند تا انسانها به حفاری های بی اساس و تخریب آثار باستانی دست زنند.در ضمن، از رمالان و دعا نویسان و جن گیرهاو متقلبان دیگر هم میتوان نام بردکه دستی در اینگونه کارها دارند.
علاوه بر همۀ اینها، کتاب هایی در این زمینه چاپ شده است که تمام متن آنها تشکیل شده است از مطالب بی اصل و اساس، مطالب ساختگی و نامربوط. کار جستجوی گنج بیشتر از آنکه یک کار حفاری باشد، یک هنر است. هنر تحقیق و بررسی، هنر تقویت احتمالات وجود گنج، هنر کشف رمز علایم ونشانه ها. هر شکل و نشانه ای علامت یک گنج نمی باشد. اگر در سرزمین ایران هر شکل و نشانه ای که پیدا می شود علامت یک گنج بود،
الان تمام مردم کشورمان ثروتمند بودند. دولت می توانست به تمام افراد کشور در ازای انجام ندادن هیچ کاری حقوق هایی با مقادیر بالا پرداخت کند.
در زمینۀ گنج پژوهی و یا تحقیقات باستان شناسی، ارقام از اهمیت زیادی برخوردارند. خیلی از حروف یک ارزش رقمی نیز دارند و این موضوع ممکن است چه در حیطۀ باستان شناسی و چه در حیطۀ گنج ها و دفینه ها مورد استفاده قرار گرفته شده باشد. بطور مثال حرف یا علامت (x) هم می تواند نشانگر یک مقبره یا علامت یک سوگند (تایید چیزی) باشد و در عین حال می تواند معادل ارزش رقمی آن در زبان رومی یعنی عدد 10 مورد استفاده قرار گرفته شده باشد.
به عنوان مثالی دیگر حرف ( L) را می توان نام برد که اگر به عنوان رقم رومی در نظر گرفته شود نشانگر عدد 50 می باشد اما در عین حال معانی مختلف دیگری را نیز می تواند برساند، مثلا اگر بصورت برجسته و در داخل یک مستطیل قرار داده شود به معنای یک قفل است و مفهوم شروع یا پایان پذیرفتن یک چیز را می رساند. همچنین می تواند علامت گنجینه ای از پول و جواهرات باشد، یا نشان قبر انسانی که در زمان حیات ثروتمند بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که این علامت در کجا و به چه شکل و چه موقعیتی قرار گرفته و استفاده شده است. از حرف (L) در تمدن های مختلف و به گونه های مختلف مانند برجسته کاری یا کنده کاری شده استفاده شده است. گاهی برای فهمیدن اینکه یک علامت یا حرف یا رقم خاصی که در نوشته یا کتیبه ای بکار رفته چه مفهومی را می رساند، باید بدانیم که آن نوشته مربوط به کدام زمان می باشد. برای مثال علامت اولیه ای که برای بیان عدد 50 استفاده می شده است در طول سالها دچار تحول شده و در هر دوره از زمان به شکل خاصی نشان داده شده است تا اینکه در قرن اول قبل از میلادبصورت (L) در آمده است.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/FL2390.JPG
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، تمام این علامت ها نشانگر عدد 50 هستند اما اگر یک جستجوگر گنج اطلاعاتی دربارۀ این موضوع نداشته باشد، با دیدن یکی از دو علامت اول بر روی یک صخره، آن را به عنوان یک فلش برداشت کرده و هدف خود را در راستای آن فلش جستجو خواهد کرد. و پیداست که اینگونه جستجوها هیچوقت به هدف نخواهند رسید.
همین علامت فلش در صورتی که سر آن رو به پایین i باشد: در عهد یونان قدیم نشانگر زن یا اندام جنسی زن بوده است و به شکلی که سر فلش رو به بالا باشد: hمفهوم مرد را میرسانده است.
برای اینکه مفهوم یک سری علامت کشف شده را هر چه بهتر متوجه شویم باید بدانیم متعلق به چه کسانی و چه دوره ای از زمان می باشند. ما در این مطلب به بررسی چندین علامت و سمبل و مفاهیمی که این سمبل ها و علایم می توانند برسانند خواهیم پرداخت؛ اما از آوردن بسیاری از علایم و اطلاعات بی اساسِ مربوط به آنها که در جاهای زیادی نیز آورده شده و در بین مردم دست به دست می گردد اجتناب می کنیم. برخی از دلایل این کار از قرار زیر است.

به موارد زیادی از سنگ قبرهای قدیمی برخورده ایم که مطابق ذهنیت و فرهنگ مرسوم آن دوران و در میان آن مردم، بر روی آن بجای استفاده از نوشتار، از علایم و اشکال استفاده شده است. این علایم و اشکال، بیانگر اطلاعاتی در مورد انسانی است که در آنجا خاک شده، اطلاعاتی همانند شغل، مقدار ثروت و دارایی، کارهایی که در زمان حیات انجام داده است، علت مرگ، عناوین و القاب و غیره.
همچنین بعضی علامت ها وجود دارند که نظیر آن در هیچ جای دیگر یافت نمی شود و تنها مخصوص شخصی است که آن را از خود به جای گذاشته. درک مفهوم واقعی آن برای هیچ کس ممکن نمی باشد. مشکل اصلی جستجوگران گنج پیدا کردن علایم نیست، مشکل اصلی خواندن و کشف رمز این علایم است. بسیار اتفاق می افتد که در نزدیکی یا درست در کنار یک گنج حفاری و جستجو انجام می شود، بر روی زمینی که گنج در زیر آن پنهان است قدم گذاشته می شود، اما در نهایت بی خبر از گنجی که آنقدر نزدیک بوده است، هیچ چیزی پیدا نمی شود. یکی از دلایل اصلی این امر این است که بسیاری از جستجوگران گنج خودشان هم نمی دانند که چه کار می کنند و چه کار باید بکنند، نمی دانند چه می خواهند و به دنبال چه چیز می گردند. به همین منظور برای کسانی که در جستجوی گنج و علایم گنج هستند توصیه هایی داریم.
• در اراضی در سطح وسیعی مشاهده و بررسی انجام دهید، و برای کارِ مشاهده از چشم غیر مسلح استفاده کنید.
• تپه های کوچک و بزرگ چیزهایی نیستند که در طول سالها از بین بروند، اینگونه تپه ها و دیگر عوارض طبیعی منطقه، مانند کوهها و دره ها را در اوقات مختلف روز و در شرایط مختلف نور خورشید مورد بررسی قرار دهید و به دنبال تشابه ها و ارتباط ها در میان آنها بگردید.
• کارِ بررسیِ عوارض طبیعی زمین را در سطح وسیعی انجام داده و بطور مداوم این سوال را از خودتان بپرسید که اگر من جای او بودم گنج را در کجا پنهان می کردم. بدین ترتیب سعی کنید تا مناسب ترین محل برای پنهان کردن گنج را بیابید.
• چشمه ها و محل های خروج آب از زمین، بخصوص در زمان های اخیر، از اهمیت بسیاری برخوردارند. ممکن است خشک شده یا بسته شده باشند؛ بر روی یافتن آنها تمرکز کنید.
• اگر در محل، علایم و نشانه هایی یافتید، حتما با یک شخص آگاه و متخصص در این زمینه مشورت کنید و نظر او را بپرسید و سعی نکنید خودتان آن علایم را بدون آگاهی تعبیر و تفسیر نمایید.
• اغلب اوقات علامتِ نشان دهندۀ یک گنج تنها یکی نمی باشد؛ اگر علامت و نشانه ای یافتید، نواحی اطراف آنرا به دقت جستجو کرده و مورد مشاهده قرار دهید و از نبود علامت های دیگر مطمئن شوید. اگر علامت های دیگری بیابیدپی بردن به رمز این علایم، و در نهایت پیدا کردن گنجینۀ پنهان شده برایتان آسان تر خواهد شد.
• گاهی بین علامت ها ممکن است ترتیب خاصی برقرار باشد؛ در اینصورت برای یافتن ارتباط بین آنها تلاش کنید و همیشه احتمال وجود علایم انحرافی و گمراه کننده را نیز در نظر داشته باشید. این قبیل دفینه ها معمولا گنجینه های بزرگی هستند؛ باز هم مشورت با یک متخصص را توصیه می کنیم؛ شاید کمک گرفتن از یک متخصص و شخص آگاه به معنای تقسیم گنجینه باشد، اما حریص بودن و کمک نگرفتن نیز خستگی و به نتیجه نرسیدن را به همراه دارد.
• پس از انجام مشاهدات در سطح وسیع، سعی کنید محوطۀ جستجوی خود را کوچک تر کرده و به 100 متر مربع کاهش دهید. محوطه جستجوی کوچکتر یعنی نزدیک تر شدن به هدف و بیشتر شدن احتمال موفقیت. و در آخر اینکه، اگر از هوش و استعداد خوبی برای خواندن علامت ها و کشف رمز آنها برخوردارید، بیشتر مسئله برای شما حل شده خواهد بود. از مراجع قانونی مجوزهای لازم را بگیرید، اگر مانع قانونی خاصی وجود ندارد می توانید کار حفاری را شروع کنید

علی عزیزیان

زبان علامت ها

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8005.jpg

اولا، ما مدعی این موضوع نیستیم که اطلاعاتمان در این حیطه کامل است و همه چیز را می دانیم.دنیای سمبل ها فقط مختص به ما نیست، موضوع سمبل ها و علامت ها حیطۀ وسیعی است که هیچکس در دنیا نمی تواند مدعی این شود که همه چیز را درباره آن می داند. بنابر این ما در اینجا قصد داریم فقط به منطق کلی موجود در این موضوع بپردازیم، و به بررسی موضوعاتی را که بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد، و بعضی از سمبل ها و علایمی که تحلیل آنها در حد اطلاعاتمان برایمان ممکن است بنشینیم، تا برخی از موانع موجود در این رابطه را از پیش روی اندیشۀ خواننده برداشته و راه را برای او باز نماییم.
ثانیا؛ یک تحقیق جدی در رابطه با اینکه سمبل کشف شدۀ خاصی، چه معنا و مفهومی را می رساند، و این معلومات نتیجۀ تحقیقات چه کسی یا کسانی است، برای خواننده ای که در حیطۀ دفینه و گنج فعالیت دارد یا به آن علاقمند است، زمینۀ مفید و بی زحمتی فراهم می کند و مانع اتلاف نیرو، هزینه و زمان او شده، و همچنین مانع از دست رفتن امیدهای او در این زمینه میگردد.
نکته ای که در این رابطه نباید فراموش کنیم این است که؛ در منطق علامت ها هیچ قانون قطعی وجود ندارد، اما در عین حال هر علامتی معنا و مفهوم خاصی را می رساند، خواه این معنا معنای دور باشد، خواه معنای نزدیک. هیچ علامت و سمبلی به خودی خود یا از روی بیکاری و سر رفتن حوصله ایجاد نشده است، و سعی در تعریف چیزهایی دارد.
در هر علامتی که بصورت برجسته کاری یا کنده کاری شده ایجاد شده است، کوچکترین برجستگی یا فرو رفتگی مفهوم خاص و مطلقی را می رساند. اشکال، نگاه ها، طرز ایستادن ها، و هر گونه حرکات و رفتارِ نقش داده شده در سمبل ها و علایم، هر کدام سعی در بیان مطلب خاصی دارند. نقوش روی علایم، خواه نقش یک انسان باشد، خواه نقش یک حیوان، گیاه یا هر شی دیگر، اندازه های بکار گرفته شده در ترسیم اجزاء این اشکال، هر کدام به نوعی بیانگر مفهومی در رابطه با فاصله و جهتِ محل خاصی در محیط اطراف، مانند محلهای سکونت، گورستان، عبادتگاه و امثال این می باشد.هر علامت در مناطق مختلف دنیا معنا و مفهوم یکسانی ندارد. همچنین باید توجه داشت که اگر در اینجا به مفهوم علامت خاصی می پردازیم، این مفهوم، مفهوم تقریبی و نسبی آن علامت است و نمی توان به آن بصورت قطعی نگاه کرد. سمبلی خاص در فرهنگهای مختلف معانی متفاوتی دارد. تحلیل سمبل ها و حل معمای آنها همانند بازی شطرنج می باشد. در این بازی شطرنج مابین کسی که این علایم را کشیده و از خود بجا گذاشته و کسی که سعی در پیدا کردن مفهوم آن علامتها دارد مجادله سختی در جریان است.در بعضی از فرهنگ ها و در میان بعضی از اقلیت ها، برای نشان دادن محل گنجینۀ پنهان شدۀ خاصی، از بیش از یک علامت استفاده شده است، گاهی در سیستم علامت گذاری کمتر از سه علامت استفاده نمی شود. بنابراین جستجوی گنج بوسیله تنها یک سمبل یا علامت که در محل خاصی یافت شده است کار منطقی و عاقلانه ای نمی باشد.در مورد هر علامت کشف شده، علامت مرتبطی قبل یا بعد از آن ممکن است وجود داشته باشد، فقط کسی که در این کار تخصص و تجربۀ کافی دارد می تواند بگوید که سمبل و علامت کشف شده آخرین علامت راهنما است یا خیر.به همین دلیل نه تنها باید به معنا و مفهوم علامتها توجه کنیم بلکه یافتن منطق نهفته در ارتباط بین این علامت ها و چگونگی ترتیب آنها نیز بسیار مهم است، پس در محل کاوش میبایست تمامی اراضی اطراف را به خوبی مشاهده و بررسی کرد. در رسیدن به هدف، عواملی مانند برجستگی ها و فرو رفتگی های زمین، پوشش گیاهی و امثال این از اهمیت بسیاری برخوردار است.در اینجا قصد داریم با استفاده از دانش و تجربیات دوستان متخصص خود در این زمینه، همچنین با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی تمدن های مختلف، به بررسی علامتها و درست ترین معنایی را که ممکن است این علامت ها برسانند بپردازیم.در رابطه با تعیین مسافت ها توسط سمبل ها، واحدهای اندازه گیری که هر تمدن از آن استفاده می کرده را نیز در نظر می گیریم. علاوه بر این در هنگام بررسی محل کاوش احتمال اینکه خطاهای کوچکی در هنگام علامت گذاری در اندازه گیری صورت گرفته باشد را نباید از نظر دور داشت.قبل از شروع حفاری ها تثبیت محل دقیق حفاری و عمق حفاری با استفاده از افراد متخصص و مجرب و به کمک فلزیابها و ابزارآلات اهمیت دارد. زیرا در اثر عواملی از قبیل فرسایش زمین در طول سالیان دراز، سیل، زلزله و امثال این، عمق مورد نظر ممکن است تغییر کرده باشد و عمقی که علایم آن را نشان می دهند با عمق واقعی اختلاف داشته باشد. در این زمینه استفاده از تجهیزات حساس به عمق از اهمیت بسیاری برخوردار است.علاوه بر تمام اینها، ما حضور یک باستان شناس را در کار تثبیت محل حفاری، بسیار مفید می دانیم. یک باستان شناس هرچند همانند یک جستجو گر دفینه به قضیه نگاه نمی کند اما علم باستان شناسی و دانش او می تواند مانع از تلاش در جهت اشتباه و بیهوده گردد

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8007.jpg

سمبل چیست؟
معنی کلمه سمبل در فارسی «نماد » است. ریشۀ کلمۀ سمبل، کلمه »Symbolon« است که در زبان قدیم مصری بکار می رفته و مفاهیمی همچون با هم بحث کردن، کنار هم قرار دادن، در یک جا جمع کردن و بستن را می رساند. این کلمه پس از آنکه به زبان یونانی قدیم راه یافته، به شکل کنونی درآمده است.در بعضی از واژه نامه ها سمبل به معنای «یک چیز مشخص تری که در تعریف یک چیز مشکل تر مورد استفاده می گیرد » و یا «قانون عمومی، اصل و قاعده، تفکر اساس، دانش، علایمی که برای بیان فکر » نیز آمده است. سمبلیسم را به اختصار میتوان بصورت «دانش عمومی، بیان حقایق به روش ساده و قابل فهم » تعریف کرد. یک سمبل علامتی است که سعی دارد مفهومی را به قطعی ترین، مشخص ترین، ساده ترین و طبیعی ترین شکل ممکنه بیان کند.
سمبل ها در نتیجۀ کدام نیاز به وجود آمد هاند؟
انسان، به اقتضای فطرت و نوع خلقتش، تمامی اطلاعات و رازهای راجع به زندگی اش را نمیتواند با همگان به اشتراک گذارد. هر انسانی در دنیایی که در آن زندگی می کند،رازها و اسرار سربسته زیادی در درون خودش دارد.وجود اطلاعات سری در زندگی اجتماعی به دلایل مختلفی مانند دلایل نظامی، دفاعی، فرهنگی و غیره، یک امر طبیعی است. انسان تمامی ایده ها و افکار خود را به راحتی نمی تواند با دیگران در میان گذارد.به دلایلی نظیر مواردی که به آن اشاره شد، انسان همیشه از فاش کردن افکار و دانش خود بصورت واضح و بی پرده در میان همگان خودداری کرده است و به نوعی به بیان آنها بصورت سربسته فقط در میان کسانی که لازم است از آن اندیشه ها و حقایق اطلاع داشته باشند دست زده است. این گونه ارتباط با دیگران و بیان حقایق به این شیوه، در طول گذشت سالیان و قرون متمادی قسمتی از طبیعت وجود آدمی گشته است. سه دلیل اساسی بیان حقایق بصورت سربسته را می توانیم به شکل زیر بیان کنیم:
1- در تمام زمانها و تمام جوامع، برای کسانی که درباره حقایق خاصی اطلاع داشته اند همیشه خطراتی وجود داشته است که باعث خودداری این عده از بیان حقایق بصورت آشکارا می شده است.
2- تکامل انسان و تکامل دانش و آگاهی های او بصورت تدریجی صورت می گیرد، در جهان حقایقی وجود دارد که هنوز زمان آشکار شدن آن برای همگان فرا نرسیده است، عده زیادی از انسانها در زمانی خاص ظرفیت اطلاع داشتن از این گونه حقایق را نداشته اند. اطلاع داشتن از حقایقی خاص نه تنها برای آنها مفید نبوده بلکه می توانسته مضر باشد به همین دلیل بعضی از حقایق از کسانی که هنوز ظرفیت دانستن و درک آنها را نداشته اند مخفی مانده است.
3- بعضی از حقایق همانند نوعی سلاح هستند و اطلاع داشتن دیگران از آنها، بخصوص کسانی که نیت های سو در سر دارند می تواند بسیار خطرناک باشد. به همین دلیل بعضی حقایق نباید به دست افراد نا اهل بیفتد.شاید امروزه نگاه کردن به شی یا موجود خاصی در طبیعت معنا و مفهوم مستقیمی به ما نرساند اما در روزگاران قدیم که هنوز خط ابداع نشده بود یا در میان انسان ها عمومیت نداشت، انسان از اشکالِ اشیاء و موجودات مختلف موجود در طبیعت برای بیان منظور خود استفاده می کرده است. در آن دوران انسان از اشکال مختلف مانند نقش حیوانات و گیاهان مختلف استفاده می کرده و این اشکال را بر روی سنگها و درختان رسم می کرده است

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8006.jpg

نشانه یا علامت چیست؟
انسان های قدیم برای انتقال افکار، اندیشه ها، خواسته ها و انتظارات خود از اشکال موجود در طبیعت استفاده می کردند. برای این منظور اشکالی را بکار می بردند که با افکار و اندیشه های آنان ارتباط داشته باشد و بتواند مفهوم چیزی که قصد بیانش را دارند را برساند. و این امر مستلزم این بوده است که طبیعت را به دقت زیر نظر بگیرند و پدیده های مختلف آن را بخوبی بشناسند. اشکالی که بوسیله این انسانها استفاده می شده است، نقش کوهها، دره ها، رودها، دریاچه ها،خورشید، ماه و غیره بوده است.
نکته مهم دیگری که در اینجا قصد داریم به آن اشاره کنیم این است که هر شکل و علامتی یک سمبل نیست و بین این دو تفاوت وجود دارد. سمبل ها اکثراً علامت ها و اشکالی هستند که در میان انسان ها بیشتر جنبه عمومی داشته و نشان دهنده افکار و اعتقادات مشترک بین خیلی از انسان ها و ملت ها می باشند. به عنوان مثال داستان خلقت حضرت آدم )ع( و حوا، طوفان نوح، به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی )ع( و … در طول سالیان دراز و متمادی و با بهره گرفتن از افسانه ها و انتقال سینه به سینه،
در بین انسان ها عمومیت یافته است و خود این افسانه ها هم بر روی آنها تاثیر گذاشته اند. میتوان این وقایع و داستانها با استفاده از سمبل ها بیان کرد. اینگونه موضوعات کاملا جنبه عمومی و جهانی به خود گرفته است. از جهتی، سمبل ها می توانند نشان دهندۀ اعتقادات دینی، جغرافیای محل زندگی، و خصوصیات روحی ملت ها و جوامع مختلف نیز باشند.
در مقابل خصوصیت عمومیت سمبل ها، علامت ها و نشانه ها خواه با سمبل های خاصی در ارتباط باشند یا نباشند، بیشتر مختص یک شخص، یک گروه یا جوامع کوچک خاصی می باشند و نشان دهنده اندیشه ها، خواسته ها و احساسات آنها، گاه نیز مشخصه و تعریف کنندۀ یک طرح
و کار مربوط به آنها هستند.
این یک واقعیت است که هر سمبل، علامت و شکل اسرار آمیزی که همیشه و در همه جا نقش یکسانی داشته و به همان صورت خاص رسم می شود، اشکالِ خیالی و بی معنی نمی باشند. ممکن است زبان ملت ها و جوامعی که اینگونه اشکال و سمبل هایی را استفاده می کنند متفاوت باشد اما سمبل های استفاده شده در بین آنها یکسان است. این قبیل اشکال و نقوشِ خاص جنبۀ عمومی و جهانی پیدا کرده اند. تمامی سمبل ها جنبه اسرار آمیز و راز گونه ندارند. موضوعاتی وجود دارد که گاهاً بیان آنها بصورت مستقیم و آشکارا بعضی انسانها و گروه ها را ناراحت می کند و در دنیای امروز نیز مثال های زیادی میتوان از آن زد، در این شرایط، نشانه ها و سمبل ها وارد عمل شده و برای بیان همان موضوعات اما بصورت سربسته و غیر مستقیم بکار گرفته می شود. گاهی نیز سمبل ها و علامت ها فقط به عنوان وسیله ای برای بیان موضوعات بصورت اختصاری و به منظور صرفه جویی در جا و زمان، و جلوگیری از نوشتن ها و توضیحات طولانی تر استفاده می شود.
یکی از موضوعات و اندیشه های تاثیر گذار در نوشتن این مطالب، موضوعات دینی و فلسفی می باشند که سمبل ها در داخل آنها به وفور استفاده شده اند. در اینجا سعی داریم اشاراتی به اینموضاعات نیز داشته باشیم.
سمبل ها و نشانه هایی که در متون باستانی آمده است در بسیاری از موارد ریشه در باورها و اعتقادات و اندیشه های دینی دارد. مثال های مختلفی در این رابطه در قسمت سمبل ها آوردهشده است. بسیاری از این سمبل ها در متون مقدس نیز به نوعی استفاده شده اند، حتی منبع اصلی بسیاری از سمبل های عهد قدیم را همین متون مقدس تشکیل می دهند. دلایل اصلی جای گرفتن سمبل ها در متون مقدس را اینگونه می توانیم توضیح دهیم:
تفاوت های ذهنی و فرهنگی انسانها: تمامی انسانها تفاوت های ذهنی با هم دارند و همچنین در جوامع و محیط های کاملا متفاوتی بزرگ شده و زندگی می کنند و خود این جوامع نیز دارای فرهنگ های متفاوتی چه از نظر کیفیتی و چه از نظر سطح کمیتی هستند، به همین دلایل ذهنیت، طرز فکر و ظرفیت درک و فهم آنها با هم متفاوت است. هر انسانی قدرت و ظرفیت فهم و درک هر دانشی را ندارد. بعضی از معلوماتِ عمیق و وسیع بجای اینکه باعث پیشرفت و تعالی بعضی از انسان ها شود ممکن است سد راه پیشرف آنان یا سبب به هم ریختگی ذهنی و یا حتی گمراهی
آنان گردد. سطح درک و فهم انسانها با هم متفاوت است.
کتب مقدس دارای خصوصیت عمومی و جهانی بودن هستند و از طرف خدا برای تمامی انسانها با هرگونه خصوصیات فکری و سطح درک و فهم نازل شده اند و به همین دلیل در قالبی نازل شده اند که برای عموم انسانها قابل درک و فهم باشد. متون کتب مقدس باید طوری باشد که هر انسان با هرگونه ذهنیت و درک و فهمی که دارد بتواند از آن بهره مند گردد و در عین حال معلومات موجود در داخل سایت باعث به هم ریختگی و مشکلات ذهنی برای او نشود و دانش هایی که خارج از ظرفیت درک و فهم اوست را در کتاب نیابد. بدین ترتیب هرچقدر که سطح دانش و درک و فهم یک انسان ارتقاء یافت و افق دید او وسیعتر شد، با خواندن همان کتاب می تواند به معلوماتی در سطوح بالاتر و مناسب سطح ذهنی خود دست یابد. تنها روشی که این امر
را امکانپذیز می سازد سمبولیسم است. سیستم سمبولیسم سیستمی است که در تناسب با «اصل تدریج » )تکاملی که بصورت آنی صورت نگرفته و در طول زمان و بصورت پله به پله و مرحله به مرحله انجام می پذیرد( این امکان را به انسان ها می دهد تا حقایق را بصورت تدریجی یاد
گرفته و درک نمایند.
میتوان گفت که یکی از دلایل اینکه در کتب مقدس بعضی از حقایق بصورت روشن و واضح و بعضی دیگر بصورت سربسته بیان شده است همین امر می باشد. شرایط زمانه و سطح تکامل: یکی از دلایل شکل گیری و استفاده از سمبل ها در کتب مقدس، نامناسب بودن شرایط زمانه و ناکافی بودن سطح تکامل انسانها برای درک حقایق موجود در کتاب است، در زمانی که کتاب نازل شده. به عنوان مثال از سطح علمی ناکافی انسانها در زمانی که کتاب نازل شده می توان نام برد؛ با گذشت زمان و تکامل علم بشر، انسانها در آن متون متوجه حقایقی می شوند که در نگاه اول و اعصار گذشته به آن پی نبرده بودند. اینگونه کشف حقایق در کتب مقدس هنوز ادامه دارد و ادامه خواهد یافت.

علی عزیزیان