نشانه لاکپشت در دفینه یابی و گنج یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 7

می تواند تراشیدگی و یا برجسته باشد، ولی شکل و حالتی که لاک پشت دارد خیلی مهم میباشد. اگر نقش حیوانات استفاده شده باشد، ویژگیهای مربوط به حیوان مهم می باشد، و رمزگشایی با توجه به خصوصیات آنها انجام می … ادامه یافت