کتاب جوغن ها

حکاکی های گرد جوغن های گرد

http://s9.picofile.com/file/8298972234/dibek951.JPG

با یک نمونه مزار که از حکاکی های گرد یافت شده شروع کنیم. می بینیم که در کنار حکاکی گرد، مزاری وجود دارد. فراموش نکنیم که تعداد مزارها یکی نمی باشد. مشاهده شده که از این حکاکی های منظم، مزارهای تابوتی و زیر زمینی یافت شده است. باید به این موضوع دقت شود.
نشانه ایی می باشد که در ایران به وفور دیده می شود و نشانه قبر است. مشابه آن به طور طبیعی یافت می شود. تفاوتش این است که با نظم کار شده.
حکاکی های گرد در اصل، قربانگاههای متعلق به یک مزار کوچک می باشد، به درون اینها آب و غذا گذاشته می شود، درونش روغن ریخته و سوزانده می شود. خیراتی برای فرد مرده به این شکل انجام می شود. آیا مزارهای امروزه نیز به این شکل نمی باشند؟ هر وقت به مزار سر می زنیم، روی آن آب می ریزیم، بر حکاکی هایی که بر روی تابوتی که از مرمر ساخته شده آب پر می کنیم. و غذاهایی مثل گندم می اندازیم، به این هم می گوییم : «برای خیرات مرده، پرنده ها بخورند، ثواب شود ». پس ریشه عقیده ما از قربانگاه های سنگی گرد می آید.
مزار در دوردست های این حکاکی ها نمی باشد، همانطور که در مثال مشاهد شد، در فاصله نزدیکی می باشد. ممکن است حکاکی ها تک باشند ولی مزار ها نمی توانند تک باشند. مزارها در مکانی مناسب و در نزدیکی مناطق مسکونی پیدا می شوند. اگر منطقه ای مسکونی نباشد، مزار نیز وجود نخواهد داشت، مگر نه؟ اگر مزار وجود داشته باشد،
منطقه مسکونی نیز وجود خواهد داشت، این دو عنصر مکمل یکدیگر می باشند عنصری که در این حکاکی ها باید به آن دقت کرد، کیفیت حکاکی ها می باشد. کیفیت هر چقدر
زیاد و خوب باشد، ما را نیز به همان شکل به هدیه های با کیفیت مزار می رساند. اگر بی کیفیت باشد تلاش نکنید. هر کس می خواهد ماهیچه هایش قوی شود تلاش کند….حکاکی ها باید مثل نمونه های پایین باشند. نمونه های زیادی آوریم تا موضوع به خوبی فهمیده شود. علی عزیزیان

http://s8.picofile.com/file/8298972268/dibek952.JPG

حکاکی گرد:
از عناصری می باشد که مزار را نشان می دهد.
حکاکی های گرد : هر حکاکی یک مزار دارد، مزار در 5 متری اطراف حکاکی کاوش میشود. معمولا ممکن است خالی باشد.
اگر یک حکاکی بزرگی وجود داشته و در اطراف آن حکاکی های کوچکی باشد، فاصله بین حکاکی بزرگ و حکاکی کوچک اندازه گیری می شود. در جهت حکاکی کوچک، با در نظر گرفتن هر سانتی متر به منزله 1 قدم، حرکت می کنیم. مزاری که دنبال آن هستید در آنجا می باشد. حکاکی های کوچک و باعمق کم، به معنای مزار و حکاکی های بزرگ به معنای انبار زیرزمینی می باشد. مثلا اگر حکاکی کوچک ولی عمیق باشد، به معنای اتاق مزار می باشد، اگر عمیق تر باشد، معنایش ممکن است تغییر کند، مثلا عمق زیاد حکاکی می تواند به معنای چاه باشد.
1- حکاکی های کوچک : اگر حکاکی های کوچک به تنهایی وجود داشته باشند، به معنای مزار تک می باشند. وجود نشان تیر و یا یک خط روی همین تخته سنگ در نزدیکی حکاکی، می تواند در پیدا کردن جهت مزار به شما کمک کند. اگر در نزدیکی هایش یک صلیب و یا x باشد، قطعا مزار می باشد.
2- حکاکی های بزرگ : حکاکی های بزرگ معمولا به تعداد فرد مثلا 1 3 5 می باشند. اینها به معنای چاه می باشند. اما می تواند به معنای نشان مزار نیز در نظر گرفته شود.
3- حکاکی های مخلوط : در تخته سنگهایی که هم حکاکی های بزرگ و هم حکاکی های کوچک دارد، منطقه ایی را که مزار خانوادگی و یا مزار عمومی می باشد را نشان می دهد.
4- حکاکی های عمود بر زمین : در تخته سنگهایی که مثل دیوار می باشند، و انگار مثل یک چشم کوچک می باشد، نشان دهنده غار می باشد. در این نشانه ها، در 1 الی 2 متری طرف راست و یا چپش، غار بسته ایی وجود دارد.
5- حکاکی های مربعی : اگر بر زمین صاف، یعنی به صورت موازی زمین باشد، به معنای انبار زیر زمینی است. این انبارها زیرزمینی را که خیلی دور نمی باشند، می توان با تثبیت فضای خالی پیدا کرد.
6- حکاکی های مربعی عمود بر زمین : حکاکی های مربعی بر روی تخته سنگ هایی که به آنها دیوار گفته می شود، به معنای مزار پادشاهان می باشد.

در عکس پایین، یک حکاکی مخزن وجود دارد که هدف در پایین و در مقابلش می باشد. ولی کارش کمی سخت می باشد. دلیلش نیز این می باشد که به اندازه عمق حکاکی، ورودی مخزن نیز پایین می باشد.

http://s9.picofile.com/file/8298973276/dibek953.JPG

رمزگشایی نشانه سه جوغن :

http://s9.picofile.com/file/8298973292/dibek954.JPG

اگر نشانه 3 جوغن وجود داشته باشد طرز قرار گرفتنشان، موجب تغییراتی در رمزگشایی میشود. اگر سه جوغن مخلوط وجود داشته باشد، جوغن تنها، و یا جوغن نزدیک به انتهای تخته سنگ جهت را نشان می دهد.
اگر جوغن ها به شکل مثلث اعمال شده باشند، به همان اندازه که این را به عنوان نماد مثلث در نظر می گیریم، باید به عنوان نماد V در نظر بگیریم. در اینجا سه جوغن را به شکل V در نظر گرفته، در جهت دهان باز، در 7 الی 9 متری باید ببینیم که مزاری وجود دارد یا نه، و یا در این مسافت دنبال تخته سنگ تراشیده شده با اسکنه، که خیلی کم پیداست باشیم. دوباره شکل V در نظر گرفته شده و در جهت دراز V نگاه می شود. مشاهده شده که بعضی از نشانه های مثلثی، با سه جوغن درست شده است، باید این را با در نظر گرفتن منطق مثلثی رمزگشایی کرد.
در نشانه های مثلثی که در کنارشان تیر یا کانال می باشد، راه حل، به صورت مستقیم با تیر و کانال رابطه دارد. جهت تیر و یا جهت جاری شدن کانال، ما را در یافتن مزار ها کمک می کند. این گاهاً ما را به جای مزار، مستقیما به دفینه می رساند. نقاطی که باید از ابزارهای الکترونیکی در آنها استفاده کرد، اینها می باشند.

رمزگشایی نشانه جوغن گرد جفت :

http://s9.picofile.com/file/8298973326/dibek955.JPG

اگر دو نشانه جوغن کنار هم وجود داشته باشد، یعنی در منطقه مزار وجود دارد، از نظر جهت باید در جهت جوغن کوچک نگاه کرد، این به ما نشان می دهد که در منطقه فقط یک مزار وجود دارد. اگر هر دو جوغن به یک اندازه باشد، باید دقت کرد که در کنارش نشانه دیگری وجود داشته باشد که جهت بدهد، دو جوغن که اندازه یکسانی دارند، به معنای دو مزار می باشد. جوغن جفت که درون حیطه مزار ها می باشد، به این معناست که از یک خانواده، مزار دو نفر وجود دارد. مزار ها در فاصله نزدیکی از جوغن ها می باشند.
اگر دوباره جوغن جفت، در تخته سنگی ایستاده باشد، در نقطه ایی که به زمین دید دارد، مزار وجود دارد، اگر به صورت چپکی باشد، به ما نشان می دهد که در چه جهتی باید حرکت کرد. اینگونه حکاکی های جفت، معمولا بر روی راه پیاده رو می باشند. در فهم اینکه در جلوتر مزار وجود دارد به ما کمک می کند. در حکاکی های عمودی، احتمال وجود نشانه های کمک کننده مثل تیر و کانال زیاد می باشد.

رمزگشایی جوغن گرد تک :

http://s8.picofile.com/file/8298975092/db951.jpg
حکاکی گرد تک، در بین نشانه هایی می باشد که به وفور مشاهده می شود. گاهاً نشانه مزار، گاهاً چاه و گاهی هم بعنوان نشانه کمکی استفاده شده است. نشانه به طور کاملا متقارن ساخته شده، اگر نسبت به پهنایش عمقش بیشتر باشد، به معنای چاه می باشد، عموماً بر روی راه پیاده رو می باشد، در نزدیکی و یا سر راه مطمئنا چاه وجود دارد. دوباره حکاکی تک با ابعاد مشخص، مشاهده شده که در نقشه ها و یا در یادداشت ها برای تشکیل هدف نیز درست شده است. وظیفه نشانه کمک کننده را دارد. نشانه های دیگر موجود در اینجا، احتمال آب جاری و یا چاه بودنشان بالا می باشد، در اینجا در نزدیکی آب باید به دنبال نشانه نهایی که جهت و مسافت را می دهد، باشیم.
جوغن هایی که به عنوان نشانه مزار ساخته شده اند، از جوغن هایی می باشند که به وفور مشاهده می شوند، به صورت کوچک، بزرگ و متوسط ساخته می شوند، در نزدیکی ها حتما مزار وجود دارد.به این نماد، با گویشی دیگر، می توان گفت سنگی که آب تقدیس بر روی آن ریخته شده. هنگامی که درون جوغن پر شده و سوزانده می شد، انسانها در حالتی که هم به جوغن و هم به مزار نگاه میکردند، ایستاده و فرد مرده را تقدیس می کردند. در اینجا مهمترین نقطه ای که باید به آن دقت کرد، این است که اضافات آتشی که در جوغن سوزانده می شود، به کدام طرف می رود، در جهت آن مزار می باشد. دفینه یابان امروزه، برای پیدا کردن مزار داخل جوغن آب پر کرده، در جهت لبریز شدن آن کاوش انجام می دهند، این روش نیز درست می باشد. دوباره در جهت لبریز شدن جوغن تک، دومین جوغن تک و در جهت لبریز شدن آن سومین و آخرین جوغن پیدا می شود، هنگام پیشروی در این سیستم، عموما به سمت غرب کشیده می شویم، در اینجا مزار در نزدیکی آخرین جوغن می باشد، با یک کاوش دقیق، مزار به راحتی پیدا می شود

جوغن های گرد و رمز گشایی آنها :
جوغن های گرد که به هدف مزار ساخته شده اند، راه حل های متفاوتی دارند. تعداد حلقه ها، جوغن بزرگ و در کنارش جوغن کوچک، جوغن داخل جوغن، خطوط و کانالهای کنار جوغن، بزرگی و عمق جوغن، فاصله بین جوغن هایی که در همان تخته سنگ پیدا شده اند، جوغن عمودی موجود روی دیوار )اسکنه کاری شده(، معانی تمامی اینها متفاوت می باشد. جوغن های گرد اگر چه به شکل حلقوی دیده می شوند، در اصل خیلی از آنها حلقوی نمی باشند. برای فهم این، به جای نگاه به نشانه باید آن را لمس کرد. اگر به قسمت درونی جوغنی که در هنگام نگاه کردن حلقوی دیده می شود، انگشتمان را بمالیم، متوجه مثلث می شویم. تعداد جوغن ها : در سنگ هایی که تعداد جوغن ها از یکی بیشتر باشد ، ابتدا به تعداد جوغن ها و به وجود اثر اسکنه در کنار جوغن دقت می کنیم.
اگر 2 جوغن باشد، به طرف جوغن کوچک، و اگر 3 جوغن باشد، V درست کرده و در طرف دهان بازش، به 7 الی 9 متری آن نگاه می شود. تعداد 4 و یا بیشتر، به یک سیستم شمارش بستگی دارد، در اینجا جوغن متفاوت و جهت شرق مهم می باشد. تعداد 6 و یا 8 جوغن، ممکن است نشان وجود صندوق در اطراف باشد، باید دقت کرد که مکان هایی بین تخته سنگها برای ساخت صندوق وجود دارد یا نه.
جوغن داخل جوغن : تخته سنگها و سنگهایی که جوغن داخل جوغن دارند، به معنای اتاق هایی می باشد که به همدیگر راه دارند. این نشانه اغلب در سنگهای مزار اولی که پیدا شده دیده می شود، و به ما وجود دومین اتاق را نشان می دهد.
خطوط کنار جوغن : خطوط پیدا شده در کنار جوغن، نقش مهمی را درمورد جهت و مسافت بازی می کنند. در اینجا طول خطوط، و تعدادشان مهم می باشد. اگر خطوط مخلوط و از روی هم گذشته باشند، دفینه با توجه به باورهای عرفانی ساخته شده، منطقه طلسم شده است. بزرگی جوغن : بزرگی جوغن به طور مستقیم با رتبه مزار )فرد مرده( رابطه دارد، گاها عمق حکاکی عمق مزار را می دهد. مثال : اگر عمق حکاکی 5 سانتی متر باشد، می توان فهمید که عمق مزار 3- 5 متر می باشد، این ممکن است برای هر جوغن صادق نباشد.
روش عمومی رمزگشایی بیشتر جوغن های گرد جفت، همانطور که در بیشتر جوغن های گرد می باشد، مزار است. ولی اینجا، نسبت به بقیه جوغن ها، اینچنین تضادی وجود دارد. در سه جوغن که به شکل دیگ سه پایه درست شده است، مزار تک وجود دارد، و در دو جوغن که کنار هم ساخته شده اند، دو مزار وجود دارد. مزار ها معمولا به موازات دو جوغن و به صورت غاری در تخته سنگ ساخته می شوند. در مکان هایی که این امکان وجود ندارد، یعنی در مکانهای که زمین نمکی دارند، تخته سنگ تراشیده شده و به صورت صندوقی دفن شده و یا کنار مزار که با سنگ پوشیده شده می باشد. اگر به منطقه برویم که دو جوغن دارد، پشتمان را به شرق می کنیم، و به سمت اولین مزار مناسب پیش می رویم. این مزار در زمینی نا هموار و نزدیک آب می باشد. یعنی باید به کناره دره رفت. ولی باید تا جایی به کناره دره پیش رفت که رطوبت آب و یا سرریز شدنش نتواند مزار را تحت تاثیر قرار دهد. در اینجا، در کناره دره باید در نقطه ایی هم خط با جوغن، به دنبال مزار بود و باید ورودی را پیدا کرد. اگر ورودی در زیر خاک باشد، ساختار تخته سنگ بررسی شده و نقطه مناسب برای مزار انتخاب می شود، اگر ورودی روی سطح خاک باشد، قطعا قسمت ورودی با سنگهای بزرگی پوشیده شده است. و یا با یک دیوار مرزبندی شده است. از آنجایی که این مزارها ثروتمند نمی باشند، روی تخته سنگ مزار حکاکی وجود نداشته و ساده می باشند. در مزار یا دو نفر وجود دارد، یا دو مزار کنار هم می باشد…/ علی عزیزیان

 

نشانه حکاکی های گرد ، حکاکی مربع ، حکاکی مستطیل

سه عدد نشانه است که در اراضی و مناطق مختلف کشورمان خیلی زیاد با آنها روبرو می شویم و در زمینه گنج یابی مورد بحث ترین علائم هستند
این سه نشانه کدام ها هستند؟

حکاکی های گرد!!!
حکاکی های مربع !!!
حکاکی های مستطیل  !!!

در اراضی حکاکی هایی میتونیم پیدا کنیم که شبیه اینها باشند که خیلی از اینها نشانه قبر نیست.
برای اینکه بفهمیم کدام یک از این حکاکی ها درست می باشد در اراضی و  در جایی که تحقیقات می کنیم باید این سه عنصر وجود داشته باشد

1 -آب
2- زمین کشاورزی
3- منطقه مسکونی

هر سه عنصر باید ترکیب هم باشد. اگر یکی از این عناصر وجود نداشته باشد نشانه هایی که روی صخره ها حکاکی شده  مفهوم خاصی نخواهد داشت
و حالا در مورد ابعاد و اندازه ها صحبت می کنیم

اولین معیار کیفیت است ، باید حکاکی ها یکنواخت و با کیفیت باشد
عمق 5 – 10 سانت ، قطرش هم باید بین 10 – 30 سانت باشد
با گفتن اینکه مثلا عمق حکاکی فلان قدر یا قطرش فلان قدر پیدا کردن فاصله و عمق هدف به صورت دقیق غیر ممکن خواهد بود .

حالا بعد از بررسی نمونه ها . نتیجه گیری می کنیم

قسمت داخل و دهانه باید صاف باشد
هدف از ساخت این نشانه ها تقدیم کردن چیزی برای مرده است… در باستانشناسی و نام علمی آن نیز ” نشانه گودال قبر” است ، ما نیز به این معرف گودال قبر می گوییم

نشانه گودال قبر ،حکاکی گرد روی صخرها
نشانه گودال قبر ،حکاکی مربع روی صخرها
نشانه گودال قبر ،حکاکی مستطیل روی صخره

http://s9.picofile.com/file/8292057668/dibek1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8292057684/dibek2.jpg

بیشتر →